Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios

AB „Panevėžio energija“ valdybos
2017 m. birželio 15 d. sprendimo
 1 PRIEDAS

AB „Panevėžio energija“ šilumos ir karšto vandens kainų

dedamosios (be pridėtinės vertės mokesčio)

 

 1.    Šilumos (produkto) gamybos savo šaltinyje kainos dedamosios:

pastovioji dedamoji (1,19 ct/kWh) + kintamoji dedamoji (T HG,KD )

kur

 T HG,KD  =  0,10 + (289978,9 x pHG,d  + 29842,2 x pHG,med k biok  +  923,5 x  pHG,malk  +  847,7 x pHG, šiaud  + 189,6 x pHG, skal ) : (583,6 x 10000);

2.      Šilumos gamybos (įsigijimo) kainos dedamosios (T H ):

2.1. vienanarė: pastovioji dedamoji (0,97 ct/kWh) + kintamoji dedamoji (T H KD );

2.2.dvinarė: pastovioji dalis + kintamoji dedamoji (T H KD )

pastovioji dalis(už patiektą į tinklą šilumos srauto galią ) – 7,11 Eur už kW per mėnesį;

kur

T H KD  = 0,07 + ((289978,9 x pHG,d  + 29842,2 x pHG,med k biok  +  923,5 x  pHG,malk  +  847,7 x pHG, šiaud  + 189,6 x pHG, skal)) : 1000 + (104,7 x p lifosa + 37,4 x psimega + 8,1 x p Kurana + 13,6 x p Eko termo +5,5 x p Panev stikl) x 10)) : (752,9 x 10);

 

  kur :

          pHG,d  gamtinių dujų kaina (Eur/MWh);

          pHG,med k biok – medienos kilmės biokuras  ( Eur/ t n.e.);

          pHG,malk  - malkų kaina  ( Eur/ t n.e.);

          pHG, skal – skalūnų alyvos kaina  ( Eur/ t n.e.),  

          pHG, šiaud  – šiaudų kaina    ( Eur/ t n.e.);

            plifosa – AB  „Lifosa“ šilumos kaina     ( ct/kWh);

            psimega – AB „Simega“ šilumos kaina     ( ct/kWh);

            pKurana – UAB „KURANA“ šilumos kaina  ( ct/kWh);

            pEko termo – UAB „EKO TERMO“ šilumos kaina  (ct/kWh);

            pPanev stikl – AB „Panevėžio stiklas“ šilumos kaina  (ct/kWh);

 

  1. 3.      Šilumos perdavimo  kainos dedamosios:

3.1.vienanarė: pastovioji dedamoji (0,88  ct/kWh) +  kintamoji dedamoji (T HT,KD )

3.2.dvinarė:     pastovioji dalis + kintamoji dedamoji (T HT,KD)

  pastovioji dalis  (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią ) – 6,40 Eur  už kW per mėnesį;

kurT HT KD  =  0,10 + (142,9 x  T H ) : 610,0

      

  1. 4.      Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai:

4.1. 0,08 ct už kWh už suvartotą šilumos kiekį arba,

4.2. Eur per mėnesį:

4.2.1.      0,51 Eur per mėnesį  gyventojams (butui),

4.2.2.      4,70 Eur per mėnesį kitiems vartotojams.

 

  1. 5.      Patirtos, bet nepadengtos kuro ir pirktos šilumos sąnaudos, susidariusios per laikotarpį nuo 2015 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. birželio mėn. 30 d. dėl kuro ir  pirktos šilumos faktinių bei nustatant šilumos kainas įvertintų kainų skirtumo sumoje 1982,8 tūkst. Eur paskirstytos 48 mėn. laikotarpiui baziniam realizuotam šilumos kiekiui, mažinant šilumos kainą 0,08 ct/kWh.
  2. 6.      Nesusigrąžintos kuro ir pirktos šilumos sąnaudos sumoje 181,7 tūkst. Eur, apskaičiuotos atsižvelgiant į faktiškai realizuotą šilumos kiekį, pasibaigus dvejiems papildomos dedamosios galiojimo laikotarpiams (nuo 2014 m. lapkričio 1 d. iki 2015 m. spalio 31 d. ir nuo 2016 m. kovo 1 d. iki 2017 m. vasario 28 d.) paskirstomos 12 mėn. laikotarpiui baziniam realizuotam šilumos kiekiui, didinant šilumos kainą 0,03 ct/kWh.

 

  1. 7.      Karšto vandens kaina Eur/m3 (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

7.1. kai karštas vanduo tiekiamas  atvira  šilumos tiekimo sistema Panevėžio miesto savivaldybėje:

                              pastovioji dedamoji (0,06 Eur/m3 )+  kintamoji dedamoji  (T kv kd )

                                                                Daugiabučių namų vartotojams         Kitiems vartotojams

Panevėžio miesto savivaldybėje

T kv kd

67,81 x T š + 1,03 x T gv

66 x T š + 1,00 x T gv

7.2. kai karštas vanduo ruošiamas  individualiuose šilumokaičiuose:

                            pastovioji dedamoji (0,06 Eur/m3 )+  kintamoji dedamoji  (T kv kd )

                                                          

                                                           Daugiabučių namų vartotojams      Kitiems vartotojams

Panevėžio miesto savivaldybėje

T kv kd

52,40  x T š + 1,03 x T gv +0,011 x T gv.pard

51,0  x T š + 1 x T gv +0,011 x T gv.pard

Panevėžio rajono savivaldybėje (Liūdynėje)

54,44  x T š + 1,07 x T gv  + 0,035 x T gv.pard

51,0  x T š + 1 x T gv  + 0,035 x T gv.pard

Rokiškio rajono savivaldybėje

53,08  x T š + 1,04 x T gv +0,015 x T gv.pard

51,0  x T š + 1 x T gv +0,015 x T gv.pard

Kėdainių rajono savivaldybėje

53,20  x T š + 1,04 x T gv +0,015 x T gv.pard

51,0  x T š + 1 x T gv +0,015 x T gv.pard

Kupiškio rajono savivaldybėje

53,04  x T š + 1,04 x T gv +0,029 x T gv.pard

51,0  x T š + 1 x T gv +0,029 x T gv.pard

Pasvalio rajono savivaldybėje

53,03  x T š + 1,04 x T gv +0,028 x T gv.pard

51,0  x T š + 1 x T gv +0,028 x T gv.pard

Zarasų rajono savivaldybėje

53,28 x T š + 1,04 x T gv +0,033 x T gv.pard

51,0 x T š + 1 x T gv +0,033 x T gv.pard

7.3.kai karštas vanduo tiekiamas iš grupinių boilerinių:

                      pastovioji dedamoji (0,06 Eur Eur/m3 )+  kintamoji dedamoji  (T kv kd )

                                                           Daugiabučių namų vartotojams      Kitiems vartotojams

Kupiškio rajono savivaldybėje

T kv kd

51,45x T š + 1,01 x T gv +0,003 x T gv.pard

51,0  x T š + 1 x T gv +0,003 x T gv.pard

Pasvalio rajono savivaldybėje

55,08  x T š + 1,08 x T gv +0,024 x T gv.pard

51,0  x T š + 1 x T gv +0,024 x T gv.pard

Zarasų rajono savivaldybėje

56,66  x T š + 1,11 x T gv +0,018 x T gv.pard

51,0  x T š + 1 x T gv +0,018 x T gv.pard

                        

        kur: 

            Tš – šilumos kaina, (Eur/kWh);

              Tgv – geriamojo vandens kainos   (Eur/m3);

               Tgv.pard – vidutinė geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams, (Eur/apskaitos prietaisui per mėn.

 Atnaujinta 2020-12-07 12:55:29