2017 metų naujienų archyvas

Naujas šilumos gamintojas šilumos kainos nesumažins

2017 06 14
AB „Panevėžio energija“ gamina ir tiekia  šilumą Panevėžio, Rokiškio, Kėdainių, Kupiškio, Pasvalio, Zarasų miestų ir rajonų šilumos vartotojams. Įgyvendinti visas investicijas bendrovė pajėgia dirbant bendru suderinamumo principu visuose regionuose. Sudėtingų projektų įgyvendinimas nuolat reikalauja specialistų žinių ir finansavimo šaltinių. Per daugelį metų bendrovė sukaupė pakankamą patirtį,  jos projektus palankiomis sąlygomis finansuoja komerciniai bankai, LR Vyriausybė skiria savo ir ES paramą. Bendrovės investuotos lėšos į šilumos ūkį bet kuriame aptarnaujamame regione turi įtakos bendram rezultatui – šilumos kainai, kuri visiems vartotojams yra nustatoma vienoda.
 
AB „Panevėžio energija“ didina biokuro naudojimą
Bendrovė nuolat vykdo katilinių rekonstrukcijas ir siekia mažinti šilumos kainą. Per pastaruosius metus atliktos katilinių rekonstrukcijos Zarasuose ir Rokiškyje. Pastatyti nauji biokuro katilai, sumontuota technologinė įranga šilumos gamybai. Didinant biokuro panaudojimo efektyvumą, šalia biokuro katilų sumontuoti  kondensaciniai ekonomaizeriai, kurie leidžia  naudingai panaudoti išeinančių dūmų temperatūrą iš biokuru kūrenamo katilo ir padidinti biokuru pagamintos šilumos kiekį. Rokiškio ir Zarasų vartotojų šilumos poreikis yra pilnai užtikrinamas biokuru pagaminta šiluma.
 
Mažinant priklausomybę nuo gamtinių dujų ir tuo pačiu siekiant mažesnių šilumos gamybos sąnaudų, modernizuota ir Panevėžio miesto katilinė Pušaloto gatvėje. Šiuo metu katilinėje dirba trys biokuro katilai, kurių bendra galia sudaro 28 MW ir vienas 4 MW galios kondensacinis ekonomaizeris. Šiais metais prie biokuru kūrenamų katilų Panevėžio katilinėje bus sumontuotas dar vienas 3 MW šilumos galios kondensacinis ekonomaizeris. AB „Panevėžio energija“ planuoja biokuro plėtros projektus Panevėžio mieste, kurie padidintų šilumos gamybą 20 MW.
 
Įgyvendinus biokuro plėtros projektus (rekonstravus katilines) Panevėžyje, Zarasuose ir Rokiškyje, žymiai pasikeitė bendrovės naudojamo kuro struktūra. Nuo 2010 m. biokuro panaudojimas išaugo beveik 3 kartus.
 
AB „Panevėžio energija“ per eilę metų rekonstravo ir Kėdainių, Pasvalio, Kupiškio rajonų gyvenviečių katilines, kuriose šiuo metu deginami šiaudai, mediena. Bendrovė biokurą degina keturiolikoje katilinių.
 
Panaudojant ES paramos ir bendrovės lėšas į biokuro plėtros projektus, didėja AB „Panevėžio energija“ vartotojams patiekiamos šilumos kiekis gaminant biokuru. 2016 metais 55 proc. šilumos buvo patiekta gaminant biokuru, 15 proc. šilumos sudarė atliekinė technologinė šiluma, likęs šilumos kiekis buvo pagamintas naudojant gamtines dujas.
 
Investicijos šilumos kainai mažinti
Šilumos trasų rekonstrukcijos  vykdomos visuose rajonuose taip pat prisideda  prie šilumos gamybos sąnaudų mažinimo, nes atnaujinti vamzdynai mažina šilumos nuostolius tinkluose. Mažėja ir kuro sąnaudos, nes mažėja gaminamos šilumos kiekis. Švaresnė aplinka ir patikimas šilumos tiekimas užtikrina kokybišką paslaugą vartotojams. Per dešimtmetį atnaujinta 80 km šilumos vamzdynų.
 
 Nuo 2007m. panaudodama ES paramą, bendrovė jau investavo daugiau nei 70 milijonų eurų į eksploatuojamų miestų rajonų šilumos ūkius.
 
AB „Panevėžio energija“ nuolat investavo į visų rajonų šilumos ūkius ir išlaikė stabilią šilumos kainą net ir tuo metu, kai sparčiai didėjo gamtinių dujų kaina. Tuo metu šilumos kainą bendrovė visiems savo vartotojams galėjo mažinti iš Panevėžio elektrinės pagamintos ir parduotos  elektros energijos pelno. Deja, keičiantis valstybės politikai energetikos srityje, situacija pasikeitė. Iki 2016 m. sėkmingai dirbusi Panevėžio elektrinė, gaminusi elektros energiją pagal remtinos elektros energijos supirkimo kvotas, nuo šiol palikta dirbti atviros rinkos sąlygomis. Dabar elektrinė pagamintą elektros energiją parduoda elektros biržoje ir naudoja saviems poreikiams, o šilumą tiekia Panevėžio miesto vartotojams. Bendrovė susidurs su problema dėl šilumos panaudojimo, kai elektros energijos gamybos  metu pagaminta šiluma  tiesiog liks nepanaudota, o elektros gamyba bus nuostolinga, nes bendrovė privalės supirkti šilumą iš nepriklausomo šilumos gamintojo (NŠG), o savos šilumos panaudoti nebegalės. 
 
Kada naudinga supirkti šilumą
Turėdama gamybinius pajėgumus AB „Panevėžio energija“ nuosavuose šilumos šaltiniuose pasigamina 77 % šilumos, o 23 % šilumos superka iš nepriklausomų šilumos gamintojų.
 
Kupiškio mieste AB „Panevėžio energija“ neturi nuosavo šilumos gamybos šaltinio, todėl jau daugiau kaip 35 metus bendrovė perka šilumą iš AB „Simega“ ir tiekia Kupiškio miesto vartotojams.  Šiluma pagaminta biokuru yra superkama už reguliuojamą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) nustatytą kainą, kuri atitinka realias šilumos gamybos sąnaudas. Technologinio proceso metu išsiskiriančią ir kaip atliekinę šilumą bendrovė superka iš AB „Lifosa“ Kėdainiuose, kuri taip pat yra reguliuojama. Šių gamintojų superkama šiluma mažina šilumos kainą visiems AB „Panevėžio energija“ šilumos vartotojams, nes ji superkama pigiau nei pasigamintų pati bendrovė. Daugelį  metų Panevėžyje nedidelė dalis atliekinės šilumos pigiai buvo superkama ir iš AB Panevėžio stiklas“.
 
Vasaros metu AB „Panevėžio energija“ turi galimybę pasigaminti pigią šilumą biokuro katilais.  Ne  tik Zarasų, Rokiškio, Kėdainių, Pasvalio, Kupiškio  šilumos vartotojams tiekiama biokuru pagaminta šiluma, bet ir panevėžiečių šilumos poreikiams užtikrinti užtenka Panevėžio katilinėse biokuru pagamintos šilumos.
  
Kaip šilumos tiekėjas AB „Panevėžio energija“ atsakingai vykdo įsipareigojimus vartotojams. Kad šiluma pasiektų vartotoją, reikia įdėti nemažai pastangų, nes tai ne tik šilumos gamybos  procesas, o sudėtingas viso šilumos ūkio valdymas. Bendrovė ne tik gamina ir tiekia šilumą, bet ir aptarnauja vartotojus, o tuo pačiu patiria sąskaitų paruošimo, įmokų surinkimo bei nesavalaikio vartotojų atsiskaitymo (skolų) kaštus. 
 
AB „Panevėžio energija“ centralizuoto tiekimo šilumos kaina  vartotojams 2012 m. siekusi 6,73 ct/kWh,  2017 m. birželį sumažėjo 21 proc., t.y. iki 5,36 ct/kWh.
 
Nepriklausomas šilumos gamintojas neatpigins šilumos vartotojams  
Šiuo metu galiojantys teisės aktai įpareigoja šilumos tiekėją  supirkti šilumą iš NŠG, tačiau perkamos šilumos kaina negali būti didesnė nei ta, už kurią šilumą pasigamintų pats šilumos tiekėjas. Deja, realybė yra tokia, kad NŠG  šilumos neparduoda pigiau, todėl galutinė šilumos kaina vartotojams nemažėja. Dažniausiai  NŠG  vieną kWh šilumos parduoda ta pačia kaina arba viena šimtąja cento mažiau nei kainuoja pagaminti šilumos tiekėjui. AB „Panevėžio energija“ superka šilumą iš NŠG UAB „EKO TERMO“ Pasvalyje, superkamos šilumos kaina  tokia pat kaip ir  paties šilumos tiekėjo.
 
Vartotojams tiekiamos šilumos kaina nustatoma pagal VKEKK patvirtintą metodiką. Taigi skaičiuojant galutinę šilumos kainą vartotojui, suskaičiuojama vidutinė perkamos šilumos iš NŠG kaina, kartu pridedama AB „Panevėžio energija“ katilinių gaminamos šilumos kaina, šilumos perdavimo kaina ir pardavimo (mažmeninio aptarnavimo) kaina. Iš NŠG supirktos šilumos dalis sudaro tik vieną iš  šilumos kainos dedamųjų.
 
Šilumos kainodara yra griežtai kontroliuojama VKEKK, jokie papildomi antkainiai prie perkamos iš NŠG šilumos kainos nėra ir negali būti pridedami. Šilumos tiekėjas iš pajamų už parduotą šilumą turi padengti šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo sąnaudas bei užtikrinti normatyvinį pelną. AB „Panevėžio energija“ kasmet uždirbtą pelną investuoja į katilinių bei šilumos tinklų rekonstrukcijas, siekdama gaminti bei tiekti  šilumą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis.
 
NŠG veikla ir jo parduodamos šilumos kaina nėra reguliuojama taip, kaip šilumos tiekėjo. Šilumos kainą NŠG skaičiuoja pats. NŠG teigia, kad jų pagaminta šiluma atpigintų šilumos kainą vartotojui, tačiau tuo pačiu kyla klausimas, kodėl NŠG pagamintą šilumą parduoda už tokią pat kainą, kokia gamina pats šilumos tiekėjas? Ar čia nėra privataus verslo intereso, tiesiog noro gauti kuo didesnį pelną ?


Atnaujinta 2017-08-17 11:31:22