Klausimai ir atsakymai

Atgal

SĄSKAITOS IR APMOKĖJIMAI

Iki kada gyventojai turi apmokėti praėjusio mėnesio sąskaitas?

Gyventojai sąskaitą už praėjusio mėnesio suteiktas paslaugas turi sumokėti iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

 

Kaip pranešti karšto vandens skaitiklio rodmenis?

Prieš apmokant sąskaitą įrašykite karšto vandens skaitiklio rodmenis į sąskaitos grafą „Iki“ arba apie suvartotą karšto vandens kiekį praneškite telefonu +370 45 501 050 ar eektroniniu paštu klientai@pe.lt

Kaip elgtis pavėluotai apmokėjus sąskaitą?
Jei sąskaitą apmokėjote pavėluotai, tai šis mokėjimas bus įvertintas kitoje sąskaitoje. Mokant antrą kartą tą patį mėnesį, jau sumokėtą sumą atimkite. Karšto vandens skaitiklio rodmenis deklaruokite nuosekliai, t.y. nekartokite apmokėtoje sąskaitoje įrašytų rodmenų.
Dėl ko skaičiuojami delspinigiai?

Dėl pavėluoto atsiskaitymo. Vadovaujantis  2021 m. balandžio 2 d.  AB "Panevėžio energija" generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 24  už kiekvieną pradelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos   skaičiuojami  0,0137 procentų dydžio delspinigiai.

 

Ar reikalinga informuoti bendrovę apie pasikeitusį gyventojų skaičių bute?
Taip, ne vėliau kaip per 10 dienų apie pasikeitusį gyventojų skaičių informuokite raštu ar el. paštu klientai@pe.lt.
Ką daryti, jei įsiskolinau AB „Panevėžio energija“ už paslaugas (šilumą, karštą vandenį ir kt.)?
Jeigu įsiskolinote – nedelskite. Apsilankykite AB „Panevėžio energija“ klientų aptarnavimo vietose.  Ar pasinaudosite mūsų siūloma galimybe geranoriškai ir taikiai išspręsti problemas, priklauso tik nuo Jūsų. Esame pasirengę Jums padėti, prašome kreiptis nedvejojant.
 
Mūsų vadybininkai aptars iškilusias problemas ir pasiūlys Jums priimtiną sprendimo būdą. Jūs suderinsite skolos apmokėjimo terminus ir turėsite galimybę skolą išmokėti dalimis arba pasirašyti vekselį. Tik susitarę dėl skolos išmokėjimo (visos arba dalimis), pasirašę skolos grąžinimo sutartį ir nepažeidę sutarties sąlygų, galėsite kreiptis į savivaldybę dėl kompensacijos už šildymą ir karštą vandenį.
 
Abejingumas susidariusiai skolai ir delsimas suteiks Jums rūpesčių ir papildomų išlaidų. Jūsų skolos išieškojimas įstatymų nustatyta tvarka gali būti perduotas skolų išieškojimo įmonei, duomenys perduoti  išorinėms skolų administravimo bazėms arba pateiktas pareiškimas teismui. Visa tai papildomos išlaidos skolininkui – palūkanos, atstovavimo, bylinėjimosi bei vykdymo administravimo, taip pat sugaištas laikas ir sugadinta nuotaika.
 
Skolų neturėsite, jei už šilumą ir karštą vandenį sąskaitoje nurodytą sumą pastoviai apmokėsite iki poataskaitinio mėnesio paskutinės dienos. Primename, kad gyventojams, laiku neapmokėjusiems skolos už šildymą ir karštą vandenį, skaičiuojami delspinigiai.
Kur reikėtų kreiptis del kompensacijos už šildymą ir karštą vandenį?

Dokumentai priimami:

 • Socialinės paramos skyriuje (Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a. 20),  tel.:  (8 45) 504 464, (8 45) 501 252, (8 45) 501 266, (8 45) 501 280, (8 45) 501 276, (8 45) 501 268, (8 45) 501 265, (8 45) 501 273
 • Socialinės paramos skyriuje (Panevėžio rajono savivaldybė, Vasario 16-osios g. 27),  tel. (8 45) 582 998 
 • Socialinės paramos skyriuje (Kėdainių  rajono savivaldybė, J.Basanavičiaus g. 36),  tel. (8 347) 69 585  
 • Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje (Rokiškio  rajono savivaldybė, Respublikosg. 34),  tel. (8 458) 71 252
 • Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje (Pasvalio  rajono savivaldybė, Vytauto Didžiojo a. 1),  tel. (8 451) 54 108
 • Socialinės paramos skyriuje (Kupiškio  rajono savivaldybė, Vytauto g. 2),  tel. : (8 459) 35 490, (8 459) 35 488 
 • Socialinės paramos skyriuje (Zarasų  rajono savivaldybė, Sėlių a. 22),  tel.  (8 385) 37 160
Kodėl būtina deklaruoti karšto vandens skaitiklių rodmenis kiekvieną mėnesį?
Buitiniam karšto vandens vartotojui nepranešus jo bute (patalpose) įrengtų karšto vandens skaitiklių rodmenų, AB „Panevėžio energija“ taiko 2010 m. spalio 25 d. Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų „Šilumos  tiekimo ir vartojimo taisyklių“ 171.5 punkto nuostatas – karšto vandens kiekiai šiuo atveju priskaitomi vadovaujantis Respublikinėmis statybos normomis RSN-26-90, t.y. 92 litrai per parą vienam asmeniui, kai yra bute įrengta vonia ir 75 litrai per parą vienam asmeniui, kai bute nėra įrengtos vonios. 

Nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. buitiniam karšto vandens vartotojui nepranešus jo bute (patalpose) įrengtų karšto vandens skaitiklių rodmenų suvartotas karštas vanduo už ataskaitinį mėnesį nustatomas pagal teisės aktų ( Šilumos tiekimo vartojimo taisyklių 1 priedo 71, 72 punktai) nuostatas t.y. po 1,5 m3 per mėnesį kiekvienam asmeniui deklaravusiam gyvenamą vietą bute (patalpose).

Vartotojui vėliau pranešus apskaitos prietaisų rodmenis, suvartoto karšto vandens kiekis įvertinamas (perskaičiuojamas), bet ne daugiau kaip už 3 mėnesius iš eilės, atliekant perskaičiavimus kitą mėnesį. Vartotojus informuojame, kad perskaičiavus vienam ar keliems namo butams karšto vandens kiekius, perskaičiuojami šilumos kiekiai ir visam namui, t.y. visiems to namo butų savininkams.
   
Vartotojams primename, kad karšto vandens skaitiklių rodmenis privalote deklaruoti kiekvieną mėnesį iki mėnesio pabaigos:
 • apmokant sąskaitas būtina  užrašyti karšto vandens skaitiklių rodmenis „nuo“ ir „iki“„skirtumas“.  Jei karštas vanduo nebuvo vartotas, vis tiek reikia deklaruoti (užrašyti) karšto vandens skaitiklių rodmenis, nors jie ir nesikeitė „nuo“, „iki“ ir „skirtumas“ 0;
 • suvartojus karšto vandens mažiau nei 1 m³, galima deklaruoti sunaudotą  vandens kiekį vieno arba dviejų skaičių po kablelio tikslumu, pvz.: 5,35 m³ arba 5,4 m³;
 • vartotojai, kurie žino, kad išvyks ir nebus namuose ilgiau nei 3 mėnesius bei karšto vandens tikrai nevartos, turi tiekėjui apie tai pranešti raštu. Tokiu atveju tiekėjas nepriskaičiuos mokesčio už karštą vandenį pagal minėtas normas;
 • mokesčius galima mokėti ir karšto vandens skaitiklių rodmenis deklaruoti internetu;
 • elektroniniu paštu r.juknienepe.lt arba klientai@pe.lt. Laiške būtina nurodyti buto adresą ir mokėtojo kodą;
 • telefonais:
  • Panevėžyje  (8 45) 501 050
  • Rokiškyje    (8 458) 51 287
  • Kėdainiuose (8 347) 35 419
  • Kupiškyje    (8 459) 35 426
  • Pasvalyje    (8 451) 51 726
  • Zarasuose   (8 385) 51 533

Vartotojus informuojame, kad kuo tiksliau bus kiekviename bute deklaruojami sunaudoto karšto  vandens kiekiai  (karšto vandens skaitiklių rodmenys), tuo tiksliau bus butų savininkams paskirstomi name sunaudotos šilumos kiekiai. 

 

Sąskaitoje atsirado eilutė „Perskaičiavimai už praėjusius laikotarpius“. Kas tai?
Jei gyvenamojo namo viename ar keliuose butuose karšto vandens skaitiklis buvo pripažintas neveikiančiu (vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, pvz. skaitikliui (-iams) pasibaigęs metrologinės patikros terminas),  karšto vandens suvartojimas šiame (šiuose) bute (butuose)  yra nustatomas pagal RSN 26-90 „Vandens vartojimo normos“ (92 litrai/parą vienam gyventojui).  Butų savininkams pagrįstai įrodžius, kad bute atitinkamą laikotarpį niekas negyveno ir tuo pačiu nenaudojo karšto vandens, viso namo šilumos kiekis yra perskaičiuojamas, t.y.  perskirstomas butų savininkams. Karšto vandens kiekiui paruošti priskirta šiluma šildymo sezono metu pridedama prie šilumos kiekio šildymui, o nešildymo sezono metu - karšto vandens cirkuliacijai („gyvatukams“). Perskaičiuotas šilumos kiekis nurodomas sąskaitos eilutėje „Perskaičiavimai už praeitus laikotarpius“.
 
Gyventojai, kurie prieštarauja dėl pagal normas priskaičiuotų karšto vandens kiekių, privalo įrodyti, kad bute nebuvo gyvenama ir vanduo nebuvo naudojamas. Tai turi įrodyti, surinkę liudijančių kaimynų parašus arba gavę bendrijos pirmininko raštišką liudijimą.
 
Pažymėtina, kad minėtiems butams dėl minėtų priežasčių priskaičiavus karšto vandens suvartojimą pagal normas, šiems butams tais mėnesiais karšto vandens ruošimui buvo priskirtas ir didesnis šilumos kiekis. Tuo tarpu kitiems namo butams tą mėnesį (mėnesius) nuo viso name sunaudoto šilumos kiekio liko mažesnis šilumos kiekis šildymui (šildymo sezono metu) arba karšto vandens cirkuliacijai (nešildymo sezono metu).
 
Kuriems namo butams buvo atlikti perskaičiavimai ir kokiems karšto vandens bei šilumos kiekiams, bus nurodoma vartotojams pateikiamose sąskaitose atskira informacija arba bus  suteikiama informacija sąskaitose nurodytais telefono numeriais.
Kaip suskaičiuojami karšto vandens kiekiai, sugedus karšto vandens skaitikliui bute?

Priskaitymai už karštą vandenį, kai sugenda bute įrengtas karšto vandens skaitiklis.

Ištrauka iš Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 2010-10-25 Nr.1-297 (Žinios 2010-10-28 Nr. 127-6488, pakeitimai - Žinios 2012-09-26 Nr.111-5655):

179. Vartotojų atsiskaitymo pagal butuose įrengtus karšto vandens skaitiklius ypatumai:

179.1. Karšto vandens tiekimo pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba vartotojui patiektas karšto vandens kiekis per ataskaitinį laikotarpį nustatomas pagal karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis;

179.2. Sugedus karšto vandens skaitikliui arba karšto vandens apskaitos mazgo schemos elementui ne dėl vartotojo kaltės (įstrigo sparnuotė, sugedo skaičiavimo mechanizmas ar kita), apie kuriuos buitinis karšto vandens vartotojas pranešė karšto vandens tiekėjui iki jo atstovo atvykimo į vietą, už suvartotą karštą vandenį per tą laikotarpį, kai karšto vandens apskaita veikė netiksliai, atsiskaitoma pagal atitinkamo laikotarpio karšto vandens suvartojimo iki gedimo vidurkį buitiniam karšto vandens vartotojui nustatytu karšto vandens tarifu ir kainomis. Laikotarpis, per kurį karšto vandens apskaita veikė netiksliai, nustatomas pagal vartotojo pateiktus ir karšto vandens tiekėjo turimus duomenis apie vartotojo karšto vandens įrenginius bei iš atitinkamo karšto vandens suvartojimo (paros, savaitės, mėnesio ir t. t.) analizės. Analizes atlieka karšto vandens tiekėjas arba kitas Asmuo, teisėtai užsiimantis šia veikla. Nustatęs karšto vandens skaitiklio gedimus, karšto vandens tiekėjas juos turi pašalinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Kiekvieną ne dėl vartotojo kaltės karšto vandens apskaitos prietaiso gedimo, pažeidimo ar dingimo atvejį karšto vandens tiekėjas ir vartotojas įformina dvišaliu aktu;

179.3. Vartotojui nepranešus apie karšto vandens skaitiklio gedimus iki karšto vandens tiekėjo atstovo atvykimo ar karšto vandens apskaitos schemos elementą sugadintą taip, kad karšto vandens skaitiklio, ar karšto vandens apskaitos schemos elemento gedimas matomas (pažeistas skaitiklio stiklas arba korpusas; pažeistos ar nutrauktos plombos nuo su apskaita susijusių plombuojamųjų vietų; taip pat siekiant sumažinti buitinio karšto vandens skaitiklio rodmenis naudojamos mechaninės ir kitos stabdymo priemonės), arba pakeitus karšto vandens skaitiklio, arba vartotojui atsisakius įsileisti karšto vandens tiekėjo atstovą patikrinti karšto vandens skaitiklio būklę ir (ar) rodmenis, karšto vandens tiekėjas turi teisę perskaičiuoti laikotarpiu nuo karšto vandens tiekėjo paskutinės karšto vandens skaitiklio patikrinimo dienos, bet ne ilgesniu kaip teisės akte (Taisyklių 1 priedo 1 punktas) nustatyti senaties terminai vartotojo suvartoto karšto vandens kiekį. Galutinį perskaičiuojamo laikotarpio terminą nustato karšto vandens tiekėjo sudaryta komisija. Vartotojo suvartotas karšto vandens kiekis už perskaičiuojamą laikotarpį nustatomas taikant teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 29 punktas) nurodytas geriamojo vandens suvartojimo normas padauginant iš laikotarpio trukmės. Kai nustatoma, kad vartotojas, siekdamas sumažinti apskaitomo karšto vandens kiekį arba karšto vandens skaitiklio rodmenis, kitaip paveikia karšto vandens skaitiklį ar karšto vandens apskaitos schemos elementus, o karšto vandens tiekėjo atstovas per paskutinį atsiskaitomojo karšto vandens skaitiklio ar karšto vandens apskaitos schemos elementų patikrinimą šios vartotojo veikos negalėjo pastebėti (išorinio magnetinio lauko poveikis, su prietaisais atsukant apskaitos prietaisų rodmenis atgal ir kita) arba, įrengdamas paslėptą atvadą, prijungė karšto vandens imtuvus prieš karšto vandens apskaitą arba be jos, karšto vandens tiekėjas turi teisę perskaičiuoti tokio vartotojo suvartoto karšto vandens kiekį šio punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka, taikydamas perskaičiavimo laikotarpiu galiojusius karšto vandens tarifus ir kainas;

Taisyklių 1 priedo 29 punktas -Vandens vartojimo normos RSN 26-90, patvirtintos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento 1991 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 79/76.

Kokiu būdu galima pranešti elektroninio pašto adresą, kuriuo vartotojas nori gauti sąskaitas faktūras?

Gyventojams, norint gauti sąskaitas faktūras elektroniniu paštu, reikia elektroniniu paštu klientai@pe.lt  pranešti buto savininko vardą ir pavardę, pirkėjo kodą, buto adresą ir elektroninio pašto adresą.

 

Juridinių asmenų (įmonių) prašome pateikti užpildytą sutikimą, ir jį atsiųsti elektroniniu paštu klientai@pe.lt

 

Elektroninės sąskaitos tavo banke
E. sąskaita yra elektroninė sąskaita faktūra, sukuriama, siunčiama, registruojama, saugoma ir apmokama elektroninėje aplinkoje. Lietuvai prisijungus prie bendrosios mokėjimų eurais erdvės (SEPA), ši paslauga pakeitė iki 2016 m. sausio 1 d. galiojusią tiesioginio debeto paslaugą.
 
E. sąskaitos paslaugą galima užsisakyti interneto banke ar bankų klientų aptarnavimo padaliniuose:
 
„Swedbank“, AB  www.swedbank.lt
AB SEB bankas  www.seb.lt
Luminor Bank AS   www.luminor.lt
AB „Citadele“ bankas www.citadele.lt
AB Šiaulių bankas www.sb.lt
UAB Medicinos bankas www.medbank.lt
 
 

ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS TIEKIMAS
Kokie yra pastatų vidaus sistemas eksploatuojančių organizacijų telefonų numeriai ?

Pastatų vidaus sistemas eksploatuojančių organizacijų kontaktinius duomenis rasite čia...
Ką daryti, jei nešyla šildymo prietaisai (radiatoriai, "gyvatukas")?

Jei bute nepakankamai ar visai nešyla šildymo prietaisai, ar rankšluosčių džiovintuvas („gyvatukas“), jei netenkinama karšto vandens temperatūra (turi būti  + 50OC +52oC), reikia kreiptis į pastato šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojančią organizaciją (pvz.: Panevėžio mieste – į AB „Panevėžio butų ūkis“, UAB „Panevėžio būstas“) arba asmenį, atsakingą už pastato šilumos ūkį (gyvenamų namų bendrijose šis asmuo yra bendrijos primininkas arba bendrijos samdomas santechnikas).

AB „Panevėžio energija“ centralizuotai tiekiamos šilumos energijos vartotojams miesto ar rajono savivaldybių sprendimais termofikacinio vandens tiekimo temperatūrinius grafikus sudaro taip, kad būtų užtikrinama patalpų vidaus temperatūra +18oC.

Kur kreiptis dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemų gedimo ar šilumos ir karšto vandens tiekimo sutrikimo?
Šilumos ir karšto vandens vartotojas turėtų kreiptis  į pastato šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojančią organizaciją  arba asmenį, atsakingą už pastato šilumos ūkį.
 
Panevėžio m., Pažagienių gyv. vartotojai, kurių namų šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja  AB „Panevėžio energija“,  darbo dienomis turėtų  kreiptis į AB „Panevėžio energija“ Paslaugų tarnybą tel. (8 45) 501 064,  poilsio bei švenčių dienomis ir darbo dienomis po 16.15 val. - į Dispečerinę tarnybą tel. (8 45) 501 055.
 
 
Zarasų m. ir rajono vartotojai, kurių namų šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja  AB „Panevėžio energija“, darbo dienomis turėtų  kreiptis į  Rokiškio-Zarasų ŠTR tel.(8 385) 51 533, poilsio bei švenčių dienomis ir darbo dienomis po 16.15 val. – tel. +370 687 758814
 
  
Pasvalio m. ir rajono vartotojai, kurių namų šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuoja  AB „Panevėžio energija“, darbo dienomis turėtų  kreiptis į  Kupiškio-Pasvalio ŠTR tel. (8 451) 51 726, poilsio bei švenčių dienomis ir darbo dienomis po 16.15 val. – tel. +370 698 36921.
AB „Panevėžio energija“ eksploatuojamų pastatų sąrašas Pasvalio m. ir rajone
   
 
 
Kur kreiptis dėl vandens išleidimo iš šildymo ar karšto vandens sistemos?

Norint dėl kokių nors priežasčių (keičiant radiatorius, ventilius prieš karšto vandens skaitiklį, buto šildymo ar karšto vandens sistemos vamzdžius ir pan.) išleisti vandenį iš šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų, reikia iš anksto sumokėti už išleidžiamą vandenį. Pastate esant apatinio padavimo šilumos ir (ar) karšto vandens sistemai, mokestis už iš sistemos išleistą vandenį iš viršutiniuose aukštuose gyvenančių vartotojų neimamas.

Kreiptis:

 

- tel. (8 45) 501 050

- AB „Panevėžio energija“ Klientų aptarnavimo tarnyba,  Senamiesčio g.113., Panevėžys. Klientų aptarnavimo tarnybos   darbo laikas I-IV 7.15-16.15, V 7.15-13.45 val., pietų pertrauka 11.30-12.00 val.

 


PASLAUGOS
Kur kreiptis, norint prisijungti prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos ar atsijungti nuo jos?
Objekto savininkas, norėdamas naują ar rekonstruojamą objektą prisijungti (atsijungti) prie (nuo) centralizuotos šilumos tiekimo sistemos privalo gauti technines sąlygas. Dėl jų reikia kreiptis į savo miesto ar rajono savivaldybę.
Kur kreiptis dėl gyvenamųjų namų šildymo prietaisų (radiatorių) perskaičiavimo?

Informacija dėl šildymo prietaisų perskaičiavimo teikiama tel.: +370 45 501 039, +370 45 501 037 arba prašome kreiptis į Technikos skyrių, 401 kab. Turėti asmens dokumentą ir buto inventorinę bylą. Plačiau apie šios paslaugos darbus.

Kur kreiptis, norint modernizuoti šildymo sistemą arba šilumos punktą?

Šildymo sistemos ir šilumos punkto rekonstrukcijai atlikti pirmiausia būtina gauti technines sąlygas. Paraišką techninėms sąlygoms gauti prašome pateikti į AB "Panevėžio energija" sekretoriatą, 301 kab. Paraišką galima pateikti  el.p. bendrove@pe.lt. Informacija dėl techninių sąlygų teikiama 401 kab. arba tel. +370 45 501 037, +370 45 501 039.

Ką daryti, jei reikia nuplombuoti ar užplombuoti karšto vandens skaitiklį?

 Reikia skambinti:
   -  į AB „Panevėžio energija” Klientų aptarnavimo tarnybą Senamiesčio g. 113, tel. +370 45 501 050 (darbo valandomis – nuo 7.15 iki 16.15 val., penktadieniais iki 13.45 val., pietų pertrauka nuo 11.30 iki 12.00 val.)
   - arba į Dispečerinę tarnybą +370 45 501 055 (po darbo valandų ir išeiginėmis dienomis),
   - arba atitinkamo ŠTR (šilumos tinklų rajono) telefonais.

Draudžiama savavališkai nuplėšti karšto vandens skaitiklių gamyklines ir AB „Panevėžio energija” plombas!

AB „Panevėžio energija” darbuotojams radus nuplėštą nuo karšto vandens skaitiklio plombą, mokestis už karštą vandenį perskaičiuojamas pagal savivaldybės nustatytas normas ( 0,092 m3/dieną vienam bute registruotam asmeniui) už laikotarpį, kuris nustatomas atsižvelgiant į vartotojo  sunaudoto karšto vandens kiekių deklaravimo periodiškumą, nuoseklumą, mokėjimų už šilumą ir karštą vandenį savalaikiškumą. Plačiau apie tai

Kur kreiptis dėl pastato šilumos ūkio paruošimo šildymo sezonui?

Dėl namo šilumos ūkio paruošimo šildymo sezonui prašome kreiptis į Paslaugų tarnybą, tel.: +370 45 501 064.


KLIENTŲ SAVITARNOS PORTALAS
Kodėl užpildžius ir išsiuntus paraišką į AB „Panevėžio energija“, neatsiunčiamas prisijungimo vardas ir laikinasis slaptažodis?
Pirmam prisijungimui reikalingas pirkėjo kodas ir slaptažodis, kurį gausite po sėkmingos registracijos, tada kai administratorius patvirtins jūsų paraišką. Įprastai tai užtrunka nuo 1 iki 2 darbo dienų. Nurodytu paraiškoje el. pašto adresu jūs gausite laikinąjį prisijungimo slaptažodį.
 
* Jeigu per 2 darbo dienas nuo paraiškos sudarymo negausite el. pranešimo su pirmam prisijungimui reikalingais duomenimis, prašome apie tai informuoti AB „Panevėžio energija“, el. paštas portalaspe.lt
Kodėl juridiniam asmeniui atsiuntus užpildytą Klientų savitarnos portalo paslaugų sutartį, vis tiek nėra galimybės prisijungti prie portalo?
Juridiniai asmenys, norėdami gauti sąskaitas klientų savitarnos portale, turi užsiregistruoti portale, pasirašyti ir pristatyti rašytinę sutartį AB „Panevėžio energija“ klientų aptarnavimo skyriuje spausdintą arba el. paštu. Prieš pateikiant sutartį, klientas įsipareigoja savarankiškai prisiregistruoti prie savitarnos portalo ir laukti kol sutartis bus patvirtinta.
  
  * Jeigu per 2 darbo dienas nuo paraiškos  sudarymo negausite el. pranešimo su pirmam prisijungimui reikalingais duomenimis, prašome apie tai informuoti AB „Panevėžio energija“:
tel. +370 45 501 035 arba +370 45 501 062
el. paštas portalaspe.lt
Kas yra pirkėjo kodas ir kur jį galima būtų rasti?
Pirkėjo kodas yra unikalus, nes jis priklauso tik vienam klientui. Jį klientas gauna sudarydamas sutartį su AB „Panevėžio energija“. Pirkėjo kodą galite rasti sąskaitoje, kurioje yra nurodytas pirkėjo kodas ir buto/patalpos savininkas.
Ar gali paraiškoje būti nurodyta ne savininko pavardė, bet kito asmens?
Pildydami paraišką tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys turi nurodyti tikslų savininko vardą ir pavardę.
Koks mano prisijungimo vardas?
Jūsų prisijungimo vardas yra pirkėjo kodas, kuris nurodytas sąskaitoje, bei atsiunčiamas el. pranešime su pirmam prisijungimui reikalingais duomenimis. Pasitikrinkite el. paštą, kurį nurodėte sudarant el. paslaugų teikimo sutartį.
Koks mano prisijungimo slaptažodis?
Jūsų prisijungimo vardas ir slaptažodis atsiunčiamas el. pranešime su pirmam prisijungimui reikalingais duomenimis.
  
*Jeigu jį pasikeitėte arba pamiršote, galite pasikeisti paspaudę nuorodą „Priminti/Pakeisti slaptažodį“. Kelių minučių laikotarpyje gausite laikinąjį slaptažodį, kurį turėsite pasikeisti.
Kodėl pirmą kartą jungiantis prašo pasikeisti slaptažodį?
Kai sukuriamas naujas el. paslaugų sistemos vartotojas, jam automatiškai sugeneruojamas laikinas prisijungimo slaptažodis, kurį būtina pasikeisti į nuolatinį. Naująjį slaptažodį turi sudaryti ne mažiau kaip 6 bet kurie klaviatūros simboliai. Kitą kartą, jungdamiesi prie sistemos, naudokitės naujuoju slaptažodžiu
Kaip galima deklaruoti skaitiklių rodmenis ir kiek kartų per mėnesį tai daryti?

Karšto vandens skaitiklių rodmenis galima deklaruoti neribotą kiekį kartų. Jei per tą patį mėnesį deklaruosite rodmenis nebe pirmą kartą, deklaravimo lange matysite atvaizduotus paskutinius savo deklaruotus parodymus.

1. Žingsnis. Rodmenų deklaravimas.

2. Žingsnis. Įvedame skaitiklio parodymą iki.

3. Žingsnis. Patvirtiname duomenis.

4. Žingsnis. Parodoma deklaravimo pažyma.

 
Sąskaita už šilumą pateikiama paštu. Ar galiu užsiregistravęs savitarnos portale ir toliau gauti popierinę sąskaitą paštu?

Gyventojui užsiregistravus klientų savitarnos portale ar juridiniam asmeniui (įmonė) sudarius savitarnos portalo paslaugų sutartį, sąskaita bus pateikiama tik savitarnos portale.

Nepavyksta pasiekti savitarnos portalo?

Nepavykus pasiekti savitarnos portalo ir gavus šį ar panašu (priklauso nuo naršyklės) pranešimą:

Galimi sprendimo būdai:

- Ištrinti naršyklės istoriją (kad iš naujo iššoktų slapukų sutikimo langas).
- Naudoti kitą naršyklę (pvz.: „Google Chrome“)
- Pasikeisti naršyklės parametrus rankiniu būdu - išjungti slapukų blokavimą (pavyzdys naudojant „Firefox“ naršyklę, versiją „75.0“):

 

1. Pasirenkamos dešiniajame viršutiniame kampe esantį meniu ir pasirenkame „Nuostatos“.

2. Kairėje pusėje pasirenkame „Privatumas ir saugumas“ skiltį.

3. Šioje skiltyje pašalinkite reikalingų slapukų blokavimą pasirinkę „Numatytoji“, „Griežta“ arba skiltyje „Pasirinktinė“ pasirinkę jums tinkantį slapukų blokavimą, išskyrus „Visi slapukai“ ir „Slapukai iš neaplankytų svetainių“.

Atlike šiuos veiksmus bandykite prisijungi prie savitarnos portalo.


ELEKTRONINIS PAŠTAS
Negaunu elektroninių laiškų iš AB „Panevėžio energija“, nors vadybininkai informuoja telefonu, kad išsiuntė. Naudoju Gmail (Yahoo) pašto dėžutę.

Pasitikrinkite šlamšto (SPAM) skyrelį pašto dėžutėje. Tikėtina, kad laiškas pasiekė jūsų pašto dėžutę ir buvo patalpintas į šį skyrelį.

Jei norite, kad ateityje AB „Panevėžio energija“ laiškai būtų patalpinami skyrelyje INBOX (Gautieji), pažymėkite SPAM skyrelyje esantį el. laišką ir paspauskite „Not SPAM“ (ne šlamštas). Laiškas bus perkeltas į gautųjų laiškų skyrelį bei visi vėlesni laiškai bus ten saugomi.

 

 

 


KITI KLAUSIMAI


 

 

 

 

 

 

 

 Atnaujinta 2019-03-08 11:44:24