Karšto vandens skaitiklių plombavimas

Informacija apie buitinių karšto vandens skaitiklių plombavimą teikiama

   Tel.Nr.  Adresas, padalinys
 darbo dienomis   7.30 - 16.15 (penktadieniais 7.30 - 13.45)
 pietų pertrauka   11.30 - 12.00
(8 45)  501 050  Senamiesčio g. 113
 darbo dienomis   9.00 - 17.00 (penktadieniais 9.00 - 16.00)
 be pietų pertraukos
(8 45)  501 050   Nemuno g. 73
 darbo dienomis 16.15 - 20.00
 poilsio dienomis  7.30 - 20.00
(8 45)  501 055  Dispečerinė tarnyba
 
Karšto vandens skaitikliui tiekėjo plomba nuimama: įvykus skaitiklio gedimui, galinčiam turėti įtakos skaitiklio veikimui, kai reikalingas skaitiklio nuėmimas jo pakeitimui, remontui ar patikrai. Tiekėjo plombą gali nuimti tik tiekėjas! Draudžiama nuimti skaitiklio gamyklos gamintojos plombą. Vartotojai, pastebėję skaitiklio gedimą, pažeistas tiekėjo ar gamyklos gamintojos plombas, turi nedelsiant pranešti tiekėjui aukščiau nurodytais telefonais.
 
Skaitiklio gedimai ar jo eksploatavimo sąlygų pažeidimai:
 • mechaninis skaitiklio korpuso pažeidimas,
 • suskilęs skaitiklio stiklas (gaubtas),
 • pastebėtas rasojimas skaitiklio viduje,
 • neveikia skaitiklio skaičiavimo mechanizmas,
 • neveikia skaitiklio skaičiavimo mechanizmas leidžiant vandenį silpna srove,
 • stringa skaitiklio skaičiavimo mechanizmas,
 • pažeistas skaitiklio skaičiavimo mechanizmo (korpuso) apsauginis žiedas,
 • skaitiklis nenuplombuotas, bet demontuotas su vamzdžių atkarpomis,
 • pažeista skaitiklio gamyklos gamintojos plomba,
 • pažeista karšto vandens tiekėjo plomba ar plombavimo viela.
Kiti atvejai, kai karšto vandens skaitikliui nuimama arba uždedama tiekėjo plomba:
 • išmontuojant skaitiklį patikrai arba sumontavus skaitiklį po patikros,
 • vartotojui atliekant buto (patalpos) karšto vandens vamzdyno, uždaromosios armatūros rekonstrukciją ar pakeitimą, tarpinės pakeitimą,
 • vartotojui atnaujinant anksčiau už skolas sustabdytą karšto vandens tiekimą.
Nutraukus karšto vandens skaitiklio plombą ar plombavimo vielą reikia nedelsiant skambinti aukščiau nurodytais telefonais.
Jei bute buvo atliekami karšto vandens skaitiklio plombavimo darbai, atsiskaitydamas už einamąjį mėnesį, gyventojas apmoka už suvartotą karšto vandens kiekį iki plombos nuėmimo ir po jos uždėjimo (skaitiklio parodymai fiksuojami plombos nuėmimo/uždėjimo akte).
 
Jei karšto vandens skaitiklio plomba nuimama vartotojo prašymu buto vamzdynų remonto darbams atlikti, už plombos nuėmimą imamas nustatytas 2,48 Eur su PVM mokestis. Vartotojui atlikus numatytus darbus, tiekėjui skaitikliui plombą uždedant, mokestis neimamas. Primename, kad AB ”Panevėžio energija” atlieka tik karšto vandens skaitiklių plombavimo darbus. Geriamo (šalto) vandens skaitiklių plombavimą atlieka geriamą vandenį tiekiančios organizacijos atstovai.
 
Jei vartotojas pageidauja, nuimant karšto vandens skaitiklio plombą, uždaromas (jei tai įmanoma) ir užplombuojamas buto karšto vandentiekio įvadinis ventilis. Tokiu atveju karštas vanduo nenaudojamas ir už jį nemokama. Įvado plombą gali nuimti tik šilumos tiekėjo atstovas, užplombuodamas karšto vandens skaitiklį. Jei vartotojas nepageidauja ar neįmanoma užplombuoti įvadinio buto karšto vandens ventilio (pvz.: neužsidaro sandariai), už karštą vandenį tarp plombos nuėmimo ir uždėjimo mokama pagal nustatytas karšto vandens sunaudojimo normas (0,092 m3  vienam asmeniui per parą) bute gyvenančiam asmenų skaičiui.
 
Kai bute yra du karšto vandens skaitikliai ir vienam jų nuimama plomba, prieš jį esantis karšto vandens ventilis turi būti uždaromas ir užplombuojamas. Jei to atlikti neįmanoma (ventilis sandariai neužsidaro), plombos nuimamos nuo abiejų karšto vandens įvadinių skaitiklių ir už karštą vandenį tarp plombos nuėmimo ir uždėjimo mokama pagal nustatytas karšto vandens sunaudojimo normas. Griežtai draudžiama savavališkai nuplėšti karšto vandens skaitiklio plombas.
 AB ”Panevėžio energija” nustatytais terminais (maždaug du kartus per metus) tikrina visų butuose įrengtus karšto vandens skaitiklių rodmenis ir eksploatavimo sąlygas. Jei tikrinimo metu nustatomas vienas iš aukščiau nurodytų ar kitoks karšto vandens skaitiklio gedimas arba plombų pažeidimas, atliekamas sunaudoto ir vartotojo deklaruoto karšto vandens kiekio perskaičiavimas pagal bendrovėje nustatytą tvarką. Šiais atvejais karšto vandens kiekiai neveikiant skaitikliui (-iams)  priklausomai nuo skaitiklio gedimo ar sugadinimo pobūdžio, nuo vartotojo deklaruojamų karšto vandens kiekių, nuo deklaravimo tolygumo skaičiuojami pagal 12 mėnesių vartotojo deklaruoto karšto vandens kiekių vidurkį arba taikant savivaldybių nustatytas karšto vandens naudojimo normas (litrais per parą vienam vartotojui).
  
Jei bute (patalpose) prieš karšto vandens skaitiklį įrengtas filtras tuomet jis turi būti užplombuotas tiekėjo plomba. Neužplombuotas filtras sudaro galimybę vandenį išleisti prieš apskaitos mazgą. Nesant galimybės filtrą užplombuoti, jį galima įrengti už karšto vandens skaitiklio. Jei nurodytiems darbams atlikti reikalinga nuimti karšto vandens skaitiklio plombą arba paruošus filtrą užplombavimui, reikia iškviesti AB “Panevėžio energija” Klientų aptarnavimo tarnybos darbuotoją telefonais (8 45) 501 035, 501 029, 501 050.
 
Už bute įrengtų karšto vandens ventilių įrengimą, sandarumą atsakingi patys butų savininkai.


Atnaujinta 2019-10-04 12:15:44