Apie bendrovę

MISIJA:          
- ekonomiškai pagrįstomis kainomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos bei karšto vandens tiekimą Panevėžio, Kėdainių, Rokiškio, Kupiškio, Pasvalio, Zarasų miestų ir rajonų vartotojams;
- vykdyti elektros energijos generavimo veiklą didelio naudingumo kogeneracijos būdu;
- atnaujinti, modernizuoti ir plėsti šilumos gamybos šaltinių bei šilumos tiekimo infrastruktūrą, panaudojant aplinkai palankias technologijas.   
        
VIZIJA:
- moderni, konkurencinga, efektyviai veikianti elektros energijos, šilumos ir karšto vandens tiekimo įmonė, tenkinanti vartotojų poreikius;
- regioninė įmonė, racionaliai panaudojanti atsinaujinančius energijos išteklius, mažinanti iškastinio kuro naudojimą;
- įmonė, kurianti patrauklią aplinką naujų vartotojų pajungimui.
 
VERTYBĖS:
- aukšta darbuotojų kvalifikacija, siekiant aukščiausių efektyvumo rodiklių;
- daugiau kaip 55 metus turinti patirties bendrovė šilumos ir elektros energijos gamybos bei tiekimo veikloje;
- patikimos, modernios regioninės bendrovės reputacija.
_______________________________________________________________________________
  
AB „Panevėžio energija“ pagrindinė akcijų dalis priklauso Panevėžio miesto (59,37 proc.), Kėdainių (13,4 proc.), Rokiškio (6,81 proc.), Kupiškio (5,93 proc.), Pasvalio (5,72 proc.), Zarasų (4,76 proc.), Panevėžio rajono (2,21 proc.) savivaldybėms. Likusios akcijos (1,8 proc.) yra privačių akcininkų nuosavybė. Bendrovė dukterinių ir asocijuotųjų įmonių neturi.

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ VEIKLOS SRITYS:
  
   - Šilumos ir karšto vandens gamyba ir tiekimas;
   - Elektros energijos gamyba ir tiekimas;
   - Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra.
  
AB „Panevėžio energija“ gamina ir tiekia šilumą, karštą vandenį Panevėžio, Kėdainių, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Zarasų miestų ir rajonų vartotojams. Šiluma gaminama bendrovės šilumos šaltiniuose (katilinėse) vandens šildymo, garo katilais ir tiekiama šilumos tinklais iki vartotojų pastatų.
 
Garas gaminamas ir tiekiamas UAB „Vilniaus duona“ Panevėžyje ir AB „Rokiškio sūris“, UAB „Vilroka“Rokiškyje. 
 
Bendrovė eksploatuoja 40 katilinių, kuriose sumontuota 119 įvairaus tipo šilumos gamybos įrenginių: 14 garo katilų, 99 vandens šildymo katilai ir 6 kondensaciniai ekonomaizeriai. (Plačiau...)
Bendras katilų našumas  sudaro 491,92 MW.

2018 m. 75 proc. šilumos buvo pagaminta nuosavuose šilumos gamybos šaltiniuose, 25 proc.  supirkta iš nepriklausomų šilumos gamintojų (AB „Lifosa“, UAB „Biokuro energija“, UAB „Kurana“, UAB „Eko Termo“, AB „Simega“).

Pagrindinis bendrovės katilinių kuras yra biokuras ir kuro struktūroje sudaro 64 proc., gamtinės dujos – 34 proc.,  mazutas – 1,9 proc., kitos kuro rūšys – 0,1 proc.

2018 m. į tinklus patiekta 752 tūkst. MWh šilumos. Šilumos tiekimas termofikaciniu vandeniu sudaro 91 proc., garo tiekimas – 9 proc.  2018 m. eksploatuojamų šilumos tinklų ilgis sudarė 270 km, iš jų – modernizuota 94 km.
 

Įmonė centralizuota tiekimo sistema šilumą ir karštą vandenį tiekia 61246 butams daugiabučiuose namuose, 202 (švietimo - 160, sveikatos 42) biudžetinėms įmonėms, 47 pramonės įmonėms, 643 kitoms organizacijoms (AB, įstaigos, organizacijos),  iš jų – 172 individualiems namams. 

Bendrovė atlieka  šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą 273 daugiabučių gyvenamų namų, 170 biudžetinių įstaigų, įmonių, organizacijų, socialinės paskirties pastatuose Panevėžio mieste, Pasvalio ir Zarasų miestuose bei rajonuose. Bendrovė prižiūri visus buitinius karšto vandens skaitiklius, įrengtus (įrengiamus) daugiabučių namų butuose (patalpose) ir teikia įvairias kitas paslaugas.

AB „Panevėžio energija“ turi leidimą vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą, tačiau nevykdo mažmeninės prekybos.  Elektros energija yra gaminama 2,5 MW galios turbogeneratoriais  Panevėžio katilinėje RK-1 (Pušaloto g.) ir naudojama savo reikmėms. 2018 m. bendras pagamintas elektros energijos kiekis kartu su 35 MW galios Panevėžio termofikacinėje elektrinėje gaminama elektros energija sudarė  8,4 tūkst. MWh. Parduotas elektros energijos kiekis, dalyvaujant didmeninėje elektros rinkoje, sudarė 0,8 tūkst. MWh.  Nuo 2018 m. AB „Panevėžio energija“ teikia 30 MW elektros galios rezervo paslaugą, užtikrinat elektros energijos perdavimą šalyje.  

 

2018 m. AB „Panevėžio energija“ pagrindinės veiklos pajamos sudarė 37 mln. eurų.
2018 m. bendrovėje dirbo 481 darbuotojas.

Siekdama užtikrinti patikimą ir saugų energijos tiekimą vartotojams, AB „Panevėžio en­er­gija“ nuolat vykdo infrastruktūros plėtros projektus, modernizuoja bendrovės šilumos gamybos šaltinius (katilines) bei šilumos tinklus. Novatoriški sprendimai ir investicijos šilumos ūkyje su ES finansavimo parama prisideda prie efektyvios šilumos gamybos. Vietinių energijos išteklių naudojimas mažina importuojamo kuro kiekį ir kartu sprendžia klimato kaitos problemas.

Ilgalaikė darbo patirtis, aktyvus dalyvavimas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos darbe, techninių ryšių plėtojimas su užsienio partneriais suteikia galimybę kuo ekonomiškiau gaminti šilumos energiją.

Šilumos tiekėjų ir vartotojų dėka aptarnaujami miestai  turi išvystytą centralizuotą šilumos tiekimo sistemą, prie kurios kasmet jungiasi nauji vartotojai. Įvertinę šildymo išlaidas naudojantis įvairiais šildymo būdais, vartotojams centralizuotas šildymo būdas tampa patrauklus, nes nereikia rūpintis kuru, nereikia kūrenti, prižiūrėti ir remontuoti įrenginių, užtikrinama gaisrinė sauga  ir sukuriama švaresnė aplinka.

AB „Panevėžio energija“ visose regiono savivaldybėse vartotojams nustato vienodą šilumos kainą. Regioninė bendrovė pajėgi valdyti piniginius srautus, pigiau skolintis iš bankų, įgyvendinti stambius investicinius projektus, reikalaujančius ir specialistų žinių, ir finansavimo šaltinių.

Bendrovė siekia viešumo ir atskaitingumo visuomenei. Bendrovės tarnybiniais automobiliais suteikta teisė naudotis direktoriams, padalinių vadovams ir kitiems specialistams, kurie privalo atlikti tarnybines užduotis bet kuriuo paros metu, o jų darbas, viršijantis nustatytą darbo laiko trukmę, nelaikomas viršvalandiniu darbu. Bendrovės veikla yra pagrįsta sąžiningo ir etiško verslo praktika ir pasisako prieš kyšininkavimą ir korupciją.
 Atnaujinta 2019-09-30 13:28:40