Apie bendrovę

                                                                                                                                                           
                
MISIJA:          
- ekonomiškai pagrįstomis kainomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos bei karšto vandens tiekimą Panevėžio, Kėdainių, Rokiškio, Kupiškio, Pasvalio, Zarasų miestų ir rajonų vartotojams;
- vykdyti elektros energijos generavimo veiklą didelio naudingumo kogeneracijos būdu;
- atnaujinti, modernizuoti ir plėsti šilumos gamybos šaltinių bei šilumos tiekimo infrastruktūrą, panaudojant aplinkai palankias technologijas.   
        
VIZIJA:
- moderni, konkurencinga, efektyviai veikianti elektros energijos, šilumos ir karšto vandens tiekimo įmonė, tenkinanti vartotojų poreikius;
- regioninė įmonė, racionaliai panaudojanti atsinaujinančius energijos išteklius, mažinanti iškastinio kuro naudojimą;
- įmonė, kurianti patrauklią aplinką naujų vartotojų pajungimui.
 
VERTYBĖS:
- aukšta darbuotojų kvalifikacija, siekiant aukščiausių efektyvumo rodiklių;
- daugiau kaip 57 metus turinti patirties bendrovė šilumos ir elektros energijos gamybos bei tiekimo veikloje;
- patikimos, modernios regioninės bendrovės reputacija.
_______________________________________________________________________________
  
AB „Panevėžio energija“ pagrindinė akcijų dalis priklauso Panevėžio miesto (59,37 proc.), Kėdainių (13,4 proc.), Rokiškio (6,81 proc.), Kupiškio (5,93 proc.), Pasvalio (5,72 proc.), Zarasų (4,76 proc.), Panevėžio rajono (2,21 proc.) savivaldybėms. Likusios akcijos (1,8 proc.) yra privačių akcininkų nuosavybė. Bendrovė dukterinių ir asocijuotųjų įmonių neturi.

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ VEIKLOS SRITYS:
  
   - Šilumos ir karšto vandens gamyba ir tiekimas;
   - Elektros energijos gamyba ir tiekimas;
   - Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra.
  
AB „Panevėžio energija“ gamina ir tiekia šilumą, karštą vandenį Panevėžio, Kėdainių, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Zarasų miestų ir rajonų vartotojams. Šiluma gaminama bendrovės šilumos šaltiniuose (katilinėse) vandens šildymo, garo katilais ir tiekiama šilumos tinklais iki vartotojų pastatų.
 
Garas gaminamas ir tiekiamas UAB „Vilniaus duona“ Panevėžyje ir AB „Rokiškio sūris“, UAB „Vilroka“Rokiškyje. 
 
Bendrovė eksploatuoja 39 katilines, kuriose sumontuota 120 įvairaus tipo šilumos gamybos įrenginių: 14 garo katilų, 96 vandens šildymo katilai, 9 dūmų kondensaciniai ekonomaizeriai ir vienas absorbcinis šilumos siurblys. (Plačiau)
Bendra šilumos gamybos įrenginių instaliuota galia 504,5 MW.
 
2020 m. 66 proc. šilumos pagaminta nuosavuose šilumos gamybos šaltiniuose, 34 proc. supirkta iš nepriklausomų šilumos gamintojų (AB „Lifosa“, UAB „Biokuro energija“, UAB „Kurana“, UAB „Eko Termo“, AB „Simega“, AB „Panevėžio stiklas“).

Pagrindinis bendrovės katilinėse deginamas kuras – biokuras, kuro struktūroje sudarantis 91,8 proc., gamtinės dujos – 8 proc., kitos kuro rūšys – 0,2 proc.

2020 m. į tinklus patiekta 658,2 tūkst. MWh šilumos. Šilumos tiekimas termofikaciniu vandeniu sudarė 91,2 proc., garo tiekimas – 8,8 proc. 
 
2020 m. eksploatuojamų šilumos tinklų ilgis sudarė 268 km, iš jų – 139,4 km modernizuoti tinklai.
 

Įmonė centralizuota tiekimo sistema šilumą tiekia 61502 butams daugiabučiuose namuose, 204 biudžetinėms įstaigoms (švietimo - 160, sveikatos apsaugos - 44), 48 pramonės įmonėms, 478 kitiems vartotojams (AB, įstaigos, organizacijos) ir 162 privatiems namams. 

AB „Panevėžio energija“ prižiūri 198 šilumos punktus bei šildymo ir karšto vandens sistemas daugiabučiuose namuose Panevėžio, Pasvalio, Zarasų miestuose bei rajonuose ir 164 visuomeninės/komercinės paskirties objektuose, prijungtuose prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos. Bendrovė prižiūri visus buitinius karšto vandens skaitiklius, įrengtus (įrengiamus) daugiabučių namų butuose (patalpose) ir teikia įvairias kitas paslaugas. 

AB „Panevėžio energija“ turi leidimą vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą, tačiau nevykdo mažmeninės prekybos. Elektros energija  gaminama 2,5 MW galios turbogeneratoriais Panevėžio rajoninėje katilinėje Nr.1 (Pušaloto g.) ir naudojama savo reikmėms. Nuo 2020 m. Panevėžio elektrinė teikia paslaugą izoliuotam Lietuvos elektros energetikos sistemos darbui užtikrinti. Teikdama šią paslaugą, Panevėžio termofikacinė elektrinė vykdo ir komercinę elektros energijos gamybą. Pagaminta elektros energija parduodama elektros biržoje. 2020 metais bendras elektros energijos kiekis kartu su 35 MW galios Panevėžio termofikacinėje elektrinėje gaminama elektros energija sudarė  2,129 tūkst. MWh. Parduotas elektros energijos kiekis „Nord Pool“ elektros biržoje sudarė 1,697 tūkst. MWh.

 

2020 m. AB „Panevėžio energija“ pagrindinės veiklos pajamos sudarė 29,5 mln. eurų.
2020 m. bendrovėje dirbo 432 darbuotojai.

Siekdama užtikrinti patikimą ir saugų energijos tiekimą vartotojams, AB „Panevėžio en­er­gija“ nuolat vykdo infrastruktūros plėtros projektus, modernizuoja bendrovės šilumos gamybos šaltinius (katilines) bei šilumos tinklus. 2020 m. bendrovės investicijos sudarė  7,49 mln. eurų. Novatoriški sprendimai ir investicijos šilumos ūkyje su ES finansavimo parama prisideda prie efektyvios šilumos gamybos. Vietinių energijos išteklių naudojimas mažina importuojamo kuro kiekį ir kartu sprendžia klimato kaitos problemas.

 
Šilumos tiekėjų ir vartotojų dėka aptarnaujami miestai  turi išvystytą centralizuotą šilumos tiekimo sistemą, prie kurios kasmet jungiasi nauji vartotojai. Įvertinę šildymo išlaidas naudojantis įvairiais šildymo būdais, vartotojams centralizuotas šildymo būdas tampa patrauklus, nes nereikia rūpintis kuru, nereikia kūrenti, prižiūrėti ir remontuoti įrenginių, užtikrinama gaisrinė sauga  ir sukuriama švaresnė aplinka.

AB „Panevėžio energija“ visose regiono savivaldybėse vartotojams nustato vienodą šilumos kainą. Regioninė bendrovė pajėgi valdyti piniginius srautus, pigiau skolintis iš bankų, įgyvendinti stambius investicinius projektus, reikalaujančius ir specialistų žinių, ir finansavimo šaltinių.
 
Bendrovė siekia viešumo ir atskaitingumo visuomenei. Bendrovės tarnybiniais automobiliais suteikta teisė naudotis direktoriams, padalinių vadovams ir kitiems specialistams, kurie privalo atlikti tarnybines užduotis bet kuriuo paros metu, o jų darbas, viršijantis nustatytą darbo laiko trukmę, nelaikomas viršvalandiniu darbu. Bendrovės veikla yra pagrįsta sąžiningo ir etiško verslo praktika ir pasisako prieš kyšininkavimą ir korupciją.
                                                                               
 


Atnaujinta 2021-09-28 13:55:27