Apie bendrovę

Panevėžio energija
 
AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ 
 
MISIJA:           
  • Patikimas ir kokybiškas šilumos ir karšto vandens tiekimas ekonomiškai pagrįstomis kainomis.
  • Elektros energijos generavimo veikla didelio naudingumo kogeneracijos būdu.
  • Šilumos gamybos šaltinių bei šilumos tiekimo infrastruktūros atnaujinimas, modernizavimas ir plėtimas, panaudojant aplinkai palankias technologijas.
        
VIZIJA:
  • Moderni, konkurencinga, efektyviai veikianti elektros energijos, šilumos ir karšto vandens tiekimo įmonė, tenkinanti vartotojų poreikius.
  • Regioninė įmonė, racionaliai panaudojanti atsinaujinančius energijos išteklius, mažinanti iškastinio kuro naudojimą.
  • Įmonė, kurianti patrauklią aplinką naujų vartotojų pajungimui.
 
VERTYBĖS:
  • darbuotojų kvalifikacija, siekiant aukščiausių efektyvumo rodiklių.
  • Bendrovė turinti 60 metų patirties šilumos ir elektros energijos gamybos bei tiekimo veikloje.
  • Patikimos, modernios regioninės Bendrovės reputacija.
_______________________________________________________________________________
 

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ VEIKLOS SRITYS:
   

- Šilumos ir karšto vandens gamyba ir tiekimas;
- Elektros energijos gamyba ir tiekimas,
  
- Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra. 

 

AB „Panevėžio energija“ gamina šilumos ir elektros energiją bei teikia centralizuoto šildymo ir karšto vandens tiekimo paslaugas Panevėžio, Kėdainių, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Zarasų miestų ir rajonų gyventojams ir įmonėms. AB „Panevėžio energija“ rūpinasi patikimu ir kokybišku paslaugų tiekimu ekonomiškai pagrįstomis kainomis, modernizuoja šilumos gamybosir perdavimo sistemas, diegia inovatyvias technologijas, vykdo aplinkosaugos projektus. 

AB „Panevėžio energija“ pagrindinė akcijų dalis priklauso Panevėžio miesto (59,37 proc.), Kėdainių (13,4 proc.), Rokiškio (6,81 proc.), Kupiškio (5,93 proc.), Pasvalio (5,72 proc.), Zarasų (4,76 proc.), Panevėžio rajono (2,21 proc.) savivaldybėms. Likusios akcijos (1,8 proc.) yra privačių akcininkų nuosavybė. AB „Panevėžio energija“ dirba 405 darbuotojų. Bendrovė dukterinių ir asocijuotųjų įmonių neturi.

Šiluma gaminama bendrovės šilumos gamybos šaltiniuose bei  perkama iš nepriklausomų šilumos gamintojų ir tiekiama šilumos tinklais iki vartotojų pastatų. Per 2022 m. 77 proc. šilumos buvo pagaminta bendrovės šilumos gamybos šaltiniuose, 23 proc. – pirkta iš nepriklausomų šilumos gamintojų (AB „Lifosa“, UAB „Biokuro energija“, UAB „Kurana“, AB „Simega“, AB „Panevėžio stiklas“).  Bendrovės šilumos perdavimo tinklas siekia 265 km, iš jų – 154 km rekonstruoti šilumos tinklai.

Bendrovės veikla 

 
AB „Panevėžio energija“ šilumą gamina Panevėžio termofikacinėje elektrinėje ir 39 bendrovės šilumos gamybos šaltiniuose (Plačiau), kuriuose sumontuota 120 įvairaus tipo šilumos gamybos įrenginių: 14 garo katilų, 96 vandens šildymo katilai, 9 dūmų kondensaciniai ekonomaizeriai ir vienas absorbcinis šilumos siurblys. 2022 m. bendra eksploatuojamų energijos šaltinių instaliuota galia sudarė 514,5 MW (476,88 MW – energijos šaltinių instaliuota šilumos galia; 37,65 MW – elektros energijos gamybos šaltinių instaliuota galia).

2022 m. bendrovės naudojamo kuro struktūroje biokuras sudarė 80,3 proc., gamtinės dujos – 11,7proc., kitos kuro rūšys – 8 proc.

Per metus buvo parduota 611,4 tūkst. MWh šilumos vartotojams. Šilumos, tiekiamos termofikaciniu vandeniu, pardavimai sudarė 89,6 %, garu 10,4 % nuo bendro šilumos pardavimų kiekio.
 

Centralizuota tiekimo sistema

Šiluma centralizuota tiekimo sistema tiekiama 61 652 butams daugiabučiuose namuose, 48 pramonės įmonėms, 208 švietimo, sveikatos apsaugos įstaigoms, 490 kitiems vartotojams ir 165 individualiems namams. Garo poreikis užtikrinamas UAB „Vilniaus duona“ Panevėžyje, AB „Rokiškio sūris“, UAB „Vilroka“ Rokiškyje. 

Tenkinant vartotojų poreikius bei užtikrinant jiems patikimą šilumos ir karšto vandens tiekimą, AB „Panevėžio energija“ prižiūri 207 šilumos punktus bei šildymo ir karšto vandens sistemas daugiabučiuose namuose Panevėžio, Pasvalio, Zarasų miestuose bei rajonuose ir 172 visuomeninės/komercinės paskirties objektuose, prijungtuose prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos. Bendrovė prižiūri visus buitinius karšto vandens skaitiklius, įrengtus (įrengiamus) daugiabučių namų butuose (patalpose) ir teikia įvairias kitas paslaugas.

AB „Panevėžio energija“, vykdydama elektros energijos gamybos ir tiekimo veiklą, gamina elektros energiją savoms reikmėms ir pardavimams „Nord Pool“ elektros biržoje. 35 MW galios Panevėžio termofikacinė elektrinė atlieka ir elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugą, pagal kurią privalo nuolat būti pasiruošusi pradėti gaminti elektros energiją, kad būtų patenkintas šalies elektros poreikis, ir esant palankioms elektros energijos biržos supirkimo kainoms gamina elektros energiją pardavimams elektros biržoje. Elektros energija, pagaminta 2,5 MW galios turbogeneratoriais bei eksploatuojant 0,15 MW galios saulės elektrinę Panevėžio katilinėje (Pušaloto g.), panaudojama bendrovės technologinėms reikmėms. 2022 m. elektros energijos gamyba sudarė 9,27 mln. kWh. Panevėžio termofikacinė elektrinėje pagamintas 2,6 mln. kWh elektros energijos kiekis buvo parduotas elektros biržoje.

AB „Panevėžio energija“ kasmet įgyvendina įvairius investicijų projektus

AB „Panevėžio energija“ kasmet įgyvendina įvairius investicijų projektus, kurie siejami su efektyvia šilumos gamyba ir jos tiekimu, didesniu atsinaujinančių energijos išteklių naudojimu, mažesne oro tarša, užtikrinant centralizuotos šilumos tiekimo sistemos patikimumą ir galimybę mažinti šilumos kainą vartotojams.  2022 m. Akademijos katilinėje (Kėdainių r.) įrengtas dūmų valymo filtras, Panevėžio elektrinės katilinėje vykdyta 13,1 MW galios dujinio kuro vandens šildymo katilo su 2,07 MW galios kondensaciniu ekonomaizeriu ir nauju kaminu statyba, 238 kW galios saulės fotovoltinių elektrinių įrengimas Zarasų, Rokiškio ir Kėdainių rajoninėse katilinėse. Panevėžio, Rokiškio, Pasvalio, Kupiškio ir Kėdainių miestuose buvo atliktos 3,5 km ilgio  šilumos tinklų rekonstrukcijos, pastatyti (nutiesti) 783 metrų ilgio nauji šilumos tinklai.

Nauji šilumos tinklai

 Dalyvaujant Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Klimato kaitos mažinimo programose, 2022 m. bendrovė gavo daugiau nei 0,42 mln.eurų paramą. Bendra AB „Panevėžio energija“ investicijų suma į šilumos ūkį sudarė 3,135 mln. eurų.

Bendrovė, vykdydama veiklą, vadovaujasi aplinkosaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, prisideda prie Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos įgyvendinimo, didindama energijos vartojimo efektyvumą ir mažindama šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį į aplinkos orą. 

Regioninė bendrovė pajėgi valdyti piniginius srautus

Regioninė bendrovė pajėgi valdyti piniginius srautus, pigiau skolintis iš bankų, įgyvendinti stambius investicinius projektus, reikalaujančius ir specialistų žinių, ir finansavimo šaltinių. Visose regiono savivaldybėse vartotojams nustatoma vienoda šilumos kaina.

Bendrovė siekia viešumo ir atskaitingumo visuomenei. Bendrovės tarnybiniais automobiliais suteikta teisė naudotis direktoriams, padalinių vadovams ir kitiems specialistams, kurie privalo atlikti tarnybines užduotis bet kuriuo paros metu, o jų darbas, viršijantis nustatytą darbo laiko trukmę, nelaikomas viršvalandiniu darbu. Bendrovės veikla yra pagrįsta sąžiningo ir etiško verslo praktika ir pasisako prieš kyšininkavimą ir korupciją.

2022 m. AB „Panevėžio energija“ veiklos pajamos sudarė 58 mln. eurų.

pe.lt
 
 
 


Atnaujinta 2023-12-04 10:30:33