Apie bendrovę

 
AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ 
 
                                                       
MISIJA:           
  • Patikimas ir kokybiškas šilumos ir karšto vandens tiekimas ekonomiškai pagrįstomis kainomis.
  • Elektros energijos generavimo veikla didelio naudingumo kogeneracijos būdu.
  • Šilumos gamybos šaltinių bei šilumos tiekimo infrastruktūros atnaujinimas, modernizavimas ir plėtimas, panaudojant aplinkai palankias technologijas.
VIZIJA:
  • Moderni, konkurencinga, efektyviai veikianti elektros energijos, šilumos ir karšto vandens tiekimo įmonė, tenkinanti vartotojų poreikius.
  • Regioninė įmonė, racionaliai panaudojanti atsinaujinančius energijos išteklius, mažinanti iškastinio kuro naudojimą.
  • Įmonė, kurianti patrauklią aplinką naujų vartotojų pajungimui.
VERTYBĖS:
  • darbuotojų kvalifikacija, siekiant aukščiausių efektyvumo rodiklių.
  • Bendrovė turinti 60 metų patirties šilumos ir elektros energijos gamybos bei tiekimo veikloje.
  • Patikimos, modernios regioninės Bendrovės reputacija.
_______________________________________________________________________________
 

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ VEIKLOS SRITYS:
   

- Šilumos ir karšto vandens gamyba ir tiekimas;
- Elektros energijos gamyba ir tiekimas,
  
- Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra. 

 

AB „Panevėžio energija“ gamina šilumos ir elektros energiją bei teikia centralizuoto šildymo ir karšto vandens tiekimo paslaugas Panevėžio, Kėdainių, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Zarasų miestų ir rajonų gyventojams ir įmonėms. AB „Panevėžio energija“ rūpinasi patikimu ir kokybišku paslaugų tiekimu ekonomiškai pagrįstomis kainomis, modernizuoja šilumos gamybosir perdavimo sistemas, diegia inovatyvias technologijas, vykdo aplinkosaugos projektus. 

AB „Panevėžio energija“ pagrindinė akcijų dalis priklauso Panevėžio miesto (59,37 proc.), Kėdainių (13,4 proc.), Rokiškio (6,81 proc.), Kupiškio (5,93 proc.), Pasvalio (5,72 proc.), Zarasų (4,76 proc.), Panevėžio rajono (2,21 proc.) savivaldybėms. Likusios akcijos (1,8 proc.) yra privačių akcininkų nuosavybė. AB „Panevėžio energija“ dirba 395 darbuotojai. Bendrovė dukterinių ir asocijuotųjų įmonių neturi.

2023 m. AB „Panevėžio energija“ veiklos pajamos sudarė 52 mln. eurų.

ŠILUMOS GAMYBA IR TIEKIMAS

Šiluma gaminama bendrovės šilumos gamybos šaltiniuose bei perkama iš nepriklausomų šilumos gamintojų ir tiekiama šilumos tinklais iki vartotojų pastatų. Per 2023 m. 78 proc. šilumos buvo pagaminta bendrovės šilumos gamybos šaltiniuose, 22 proc. – pirkta iš nepriklausomų šilumos gamintojų (AB „Lifosa“, UAB „Biokuro energija“, UAB „Kurana“, AB „Simega“, AB „Panevėžio stiklas“). Bendrovės šilumos perdavimo tinklas siekia 265 km, iš jų – 160 km rekonstruoti šilumos tinklai.

 

 
AB „Panevėžio energija“ šilumą gamina Panevėžio termofikacinėje elektrinėje ir 38 bendrovės šilumos gamybos šaltiniuose (Plačiau), kuriuose sumontuota 117 įvairaus tipo šilumos gamybos įrenginių: 14 garo katilų, 92 vandens šildymo katilai, 10 dūmų kondensacinių ekonomaizerių ir vienas absorbcinis šilumos siurblys. Bendra eksploatuojamų energijos šaltinių instaliuota galia sudaro 449,226 MW (410,984 MW – energijos šaltinių instaliuota šilumos galia; 38,242 MW – elektros energijos gamybos šaltinių instaliuota galia).

2023 m. bendrovės naudojamo kuro struktūroje biokuras sudarė 76,1 proc., gamtinės dujos – 23,3 proc., kitos kuro rūšys – 0,6 proc.

Per metus buvo parduota 578 tūkst. MWh šilumos vartotojams. Šilumos, tiekiamos termofikaciniu vandeniu, pardavimai sudarė 89,3 proc., garu 10,7 proc. nuo bendro šilumos pardavimų kiekio.
 

Šiluma centralizuota tiekimo sistema tiekiama 61 652 butams daugiabučiuose namuose, 48 pramonės įmonėms, 208 švietimo, sveikatos apsaugos įstaigoms, 490 kitiems vartotojams ir 165 individualiems namams. Garo poreikis užtikrinamas UAB „Vilniaus duona“ Panevėžyje, AB „Rokiškio sūris“, UAB „Vilroka“ Rokiškyje. 

Tenkinant vartotojų poreikius bei užtikrinant jiems patikimą šilumos ir karšto vandens tiekimą, AB „Panevėžio energija“ prižiūri 207 šilumos punktus bei šildymo ir karšto vandens sistemas daugiabučiuose namuose Panevėžio, Pasvalio, Zarasų miestuose bei rajonuose ir 172 visuomeninės/komercinės paskirties objektuose, prijungtuose prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos. Bendrovė prižiūri visus buitinius karšto vandens skaitiklius, įrengtus (įrengiamus) daugiabučių namų butuose (patalpose) ir teikia įvairias kitas paslaugas.

ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBA IR TIEKIMAS 

AB „Panevėžio energija“, vykdydama elektros energijos gamybos ir tiekimo veiklą, gamina elektros energiją savoms reikmėms ir pardavimams „Nord Pool“ elektros biržoje. 35 MW galios Panevėžio termofikacinė elektrinė atlieka ir elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugą, pagal kurią privalo nuolat būti pasiruošusi pradėti gaminti elektros energiją, kad būtų patenkintas šalies elektros poreikis, ir esant palankioms elektros energijos biržos supirkimo kainoms gamina elektros energiją pardavimams elektros biržoje. 

Elektros energija, pagaminta 2,5 MW galios turbogeneratoriais, 0105 MW galios organinio Renkino ciklo (ORC) įrenginiu bei eksploatuojant 0,637 MW galios saulės elektrines Panevėžio, Kėdainių, Rokiškio, Zarasų katilinėse, panaudojama bendrovės technologinėms reikmėms. 2023 m. elektros energijos gamyba sudarė 13,88 mln. kWh. Panevėžio termofikacinė elektrinėje pagamintas 6,0 mln. kWh elektros energijos kiekis buvo parduotas elektros biržoje.

INVESTICIJA Į ŠILUMOS ŪKĮ

AB „Panevėžio energija“ kasmet įgyvendina įvairius investicijų projektus, kurie siejami su efektyvia šilumos gamyba ir jos tiekimu, didesniu atsinaujinančių energijos išteklių naudojimu, mažesne oro tarša, užtikrinant centralizuotos šilumos tiekimo sistemos patikimumą ir galimybę mažinti šilumos kainą vartotojams.

2023 m. investicijos į katilinių ir jų įrengimų modernizavimą sudarė 3,48 mln. eurų. Didžiąją dalį investicijų sudarė įrengta organinio Renkino ciklo jėgainė Rokiškio katilinėje, baigta 13,1 MW galios dujinio kuro vandens šildymo katilo su 2,07 MW galios kondensaciniu ekonomaizeriu ir nauju kaminu statyba Panevėžio elektrinės katilinėje, įrengtos bendros 487 kW galios keturios saulės fotovoltinės elektrinės Panevėžio, Zarasų, Rokiškio ir Kėdainių rajoninėse katilinėse, įrengti nauji vandens šildymo katilai Liūdynės (Panevėžio r.) ir Josvainių ( Kėdainių r.) katilinėse bei pradėta naujo biokuru kūrenamo garo katilo statyba Rokiškio katilinėje. 2023 m. rekonstruota 5,9 km bendrovės eksploatuojamų šilumos tinklų, įrengti nauji 0,29 km ilgio nauji šilumos tinklų įvadai. Per metus į šilumos tinklų modernizavimą investuota 2,44 mln. eurų.