Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

 

2024 I ketv.

2024 m. II ketv.
Darbuotojų grupės

Darbuotojų skaičius

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio
darbo užmokestis neatskaičius mokesčių,
Eur

 

Darbuotojų skaičius
 

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis neatskaičius mokesčių,
Eur
Administracijos nariai 6 4915,77 6 5065,11
Vadovai (padalinių viršininkai ir jų pavaduotojai) 26 2931,28 27 2946,04
Specialistai 110 2130,24 107 2158,11
Jaunesnieji specialistai ir technikai 24 1721,26 24 1728,96
Tarnautojai 4 1746,11 3 1724,41
Darbininkai 210 1717,83 203 1776,82

Nustatytas valdybos nario atlygis - 1/4 Bendrovės vadovo vidutinio darbo užmokesčio.

 

DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS

Kolektyvinės sutarties,

                                                                                                                     patvirtintos 2023 - 02 - 24

  2 priedas

 

DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bendrovės darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, darbo užmokesčio apskaičiavimą esant naktiniam, viršvalandiniam, šventiniam ar darbui poilsio dieną, atsiskaitymo su darbuotojais terminus, nustato darbuotojų grupes ir pogrupius bei jų minimalius ir maksimalius pagrindinius darbo užmokesčius, papildomo apmokėjimo skyrimo pagrindus ir tvarką.

2. Šio Aprašo nuostatos parengtos pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatas (įstatymas Nr. XII – 2603) ir jį įgyvendinančius teisės aktus, taip pat suderintos su Bendrovės teisės aktais bei taikomos apskaičiuojant ir išmokant pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų darbo užmokestį.

3. Šis Aprašas yra neatsiejama Kolektyvinės sutarties dalis.

4. Sutartį pasirašiusios šalys įsipareigoja siekti, kad Bendrovės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis būtų ne mažesnis už Lietuvos statistikos departamento skelbiamą vidutinį elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo veiklos mėnesio darbo užmokestį.

 

II. DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMAS

 

5. Darbo užmokestis nustatomas individualiai kiekvienam darbuotojui darbdavio ir darbuotojo susitarimu darbo sutartyje, nustatant darbo užmokestį per mėnesį.

6. Darbo užmokestis konkrečiam darbuotojui priklauso nuo pareigybės ir jos sudėtingumo, darbuotojo pareigybei keliamų kvalifikacinių reikalavimų, darbuotojo išsilavinimo, stažo dirbant tam tikrą darbą ir darbinės patirties, darbo paklausos ir pasiūlos darbo rinkoje ir kt.

7. Darbo apmokėjimui taikoma laikinė darbo apmokėjimo sistema, t. y. apmokama už dirbtą laiką. Darbuotojams, dirbantiems pagal suminę darbo laiko apskaitą, darbo apmokėjimui taikoma 5 darbo dienų savaitė.

8. Esant vienetinei darbo apmokėjimo sistemai, darbas apmokamas pagal vienetinius įkainius ir faktiškai pagal sąmatas dirbtą darbo laiką. Vienetinė darbo apmokėjimo sistema gali būti taikoma darbuotojams, kurių darbo sutartyje ar generalinio direktoriaus įsakyme tai numatyta.

9. Atskirais atvejais, jei tai nurodyta su darbuotoju sudarytoje darbo sutartyje, gali būti taikoma kita darbo apmokėjimo sistema.

10. Darbo užmokestis ir jo dalys: 

10.1. darbuotojų (išskyrus generalinio direktoriaus ir jo pavaduotojų) darbo užmokestį, priklausomai nuo pareigybės ir jai keliamų reikalavimų, sudaro: 

10.1.1. pagrindinis darbo užmokestis per mėnesį;

10.1.2. kintamas darbo užmokestis;

10.1.3. visi papildomi uždarbiai, bet kokiu būdu tiesiogiai darbdavio išmokami darbuotojui už jo atliktą darbą.

10.2. Generalinio direktoriaus ir jo pavaduotojų darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu Panevėžio miesto savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašu;

10.3. premijos, darbdavio iniciatyva skiriamos paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, jo ar Bendrovės, padalinio ar darbuotojų grupės veiklą ar veiklos rezultatus;

10.4. išmokos darbuotojams, darbdavio iniciatyva iš sutaupytų darbo užmokesčio fondo lėšų, atsižvelgiant į Bendrovės veiklos rezultatus bei darbuotojų techninių ir organizacinių priemonių įvykdymą;

10.5. atostoginiai:

10.5.1. kasmetinių atostogų laiku darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis;

10.5.2. atostoginiai už kasmetines atostogas išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią arba atsižvelgiant į atskirą darbuotojo prašymą, darbuotojams išmokami tik visi priskaičiuoti atostoginiai, o darbo užmokestis už dirbtą laiką – darbo užmokesčio mokėjimo tvarka ir terminais;

10.5.3. darbuotojams, kuriems apmokamos atostogos prasideda mėnesio 1 – 5 dienomis ir jei dar nėra duomenų apie prieš atostogas einančio mėnesio darbo užmokestį, atostoginiams apskaičiuoti paskutiniojo mėnesio priskaitymas imamas tik nuo pagrindinio darbo užmokesčio už faktiškai dirbtą laiką. Darbo užmokesčio išmokėjimo nustatytais terminais atostoginiai perskaičiuojami pagal faktinius duomenis;

10.5.4. darbuotojams, kuriems taikoma tik vienetinė darbo apmokėjimo sistema, kai nėra duomenų apie paskutinio mėnesio darbuotojo darbo užmokestį, vidutiniam darbo užmokesčiui apskaičiuoti imami trys kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš šį mėnesį.

11. Darbo užmokesčio keitimas:

11.1. darbo užmokestis keičiamas šalių rašytiniu susitarimu;

11.2. pasibaigus kalendoriniams metams, bet ne vėliau kaip iki sekančių po jų einančių metų balandžio 30 d., Bendrovė įsipareigoja vykdyti derybas su profesine sąjunga dėl darbuotojų darbo užmokesčio perskaičiavimo galimybių, įvertinant už praėjusius kalendorinius metus šalies infliacijos, vidutinio darbo užmokesčio rodiklius bei Bendrovės veiklos rezultatus;

11.3. didėjant minimaliai algai šalyje, darbuotojų pagrindinio darbo užmokesčio dalis vidutiniškai indeksuojama ne mažesniu kaip minimalios algos didėjimo absoliučiu dydžiu, atsižvelgiant, kad planuojamas metinis darbo užmokesčio fondo augimas neviršytų Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtinto Ekonominės raidos scenarijaus skelbiamo darbo užmokesčio fondo augimo procentinio dydžio.

12. Nediskriminavimo užtikrinimas:

12.1. tos pačios pareigybės ir kvalifikacijos darbuotojams darbo užmokestis mokamas nepriklausomai nuo jo lyties, rasės, tautybės, kilmės, tikėjimo ir kt.;

12.2. įgyvendinant darbuotojų lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus, darbuotojo darbo užmokestis be diskriminavimo reiškia nediskriminacinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius, kuriuos darbuotojas gauna iš Bendrovės už savo darbą.

13. Minimalusis darbo užmokestis:

13.1. Bendrovėje taikoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga. Bendrovės darbuotojo pagrindinis darbo užmokestis per mėnesį negali būti mažesnis, negu Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimalusis darbo užmokestis;

13.2. minimalusis darbo užmokestis – mažiausias leidžiamas atlygis už nekvalifikuotą darbą darbuotojui atitinkamai už vieną valandą ar visą kalendorinio mėnesio darbo laiko normą;

13.3. nekvalifikuotu darbu laikomas darbas, kuriam atlikti nekeliami jokie specialūs kvalifikaciniai įgūdžiai ar profesiniai gebėjimai;

13.4. nekvalifikuotu darbu Bendrovėje laikoma valytojo pareigybė;

13.5. numatyti Bendrovės darbuotojų minimalūs ir maksimalūs pagrindiniai darbo užmokesčiai darbuotojų grupėms ir pogrupiams pagal pareigybes ir kvalifikaciją, kurie turi būti peržiūrimi ir keičiami Lietuvos Respublikos Vyriausybei pakeitus minimalią mėnesinę algą.

14. Mokėjimas už naktinį, viršvalandinį darbą ir darbą poilsio ir švenčių dienomis:

14.1. už darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo (pamainos) grafiką, mokamas dvigubas darbuotojo darbo užmokestis;

14.2. už darbą švenčių dieną mokamas dvigubas darbuotojo darbo užmokestis;

14.3. už darbą naktį (nuo 22 val. iki 6 val.) mokamas pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis;

14.4. už viršvalandinį darbą mokamas pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis. Už viršvalandinį darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo (pamainos) grafiką, ar viršvalandinį darbą naktį mokamas dvigubas darbuotojo darbo užmokestis, o už viršvalandinį darbą švenčių dieną – du su puse darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis;

14.5. Bendrovės vadovaujantiems darbuotojams mokama kaip už darbą įprastiniu darbo laiko režimu, nebent šalys darbo sutartyje susitaria kitaip arba pagal atskirą generalinio direktoriaus įsakymą;

14.6. darbuotojo prašymu darbo poilsio ar švenčių dienomis laikas ar viršvalandinio darbo laikas, padaugintas iš 13.1. – 13.4. punktuose nustatyto atitinkamo dydžio, gali būti pridedami prie kasmetinių atostogų laiko.

15. Apmokėjimas už darbą, kai yra nukrypimų nuo įprastų darbo sąlygų, kai padidinamas darbuotojo darbo krūvis, atliekami papildomi darbai:

15.1. darbuotojams, šalia savo pagrindinių pareigų atliekantiems kitus darbus, mokami  priedai, o dirbantiems papildomus darbus, priedai skiriami atskiru generalinio direktoriaus įsakymu;

15.2. už vadovavimą brigadai brigadininkui (darbuotojui) mokamas ne mažesnis kaip 10 proc. jo pagrindinio darbo užmokesčio priedas;

15.3. už laikiną padalinio vadovo (nesant etatinio pavaduotojo) ar darbuotojo, atsakingo už jam priskirtą turtą, pavadavimą mokamas 30 proc. pavaduojančio darbuotojo pagrindinio darbo užmokesčio priedas. Pavadavimas turi būti įforminamas generalinio direktoriaus įsakymu;

15.4. darbuotojams, rengiantiems naują operatyvinį personalą darbo vietoje, mokamas iki 20 proc. jų pagrindinio darbo užmokesčio dydžio priedas;

15.5. darbuotojams, vadovaujantiems studentų, profesinio mokymo mokyklų moksleivių praktikai, mokamas iki 10 proc. jų pagrindinio darbo užmokesčio dydžio priedas;

15.6. už pasyvų budėjimą darbuotojui mokama ne mažesnis kaip 20 proc. dydžio jo vidutinio darbo užmokesčio per mėnesį priedas už kiekvieną budėjimo ne darbo vietoje savaitę. Už faktiškai atliktus veiksmus apmokama kaip už faktiškai dirbtą darbo laiką, tačiau neviršijantį šešiasdešimt valandų per savaitę;

15.7. jeigu suminiu darbo laiko apskaitiniu laikotarpiu viršijamas nustatytas darbo valandų skaičius, už viršytą darbo valandų skaičių darbuotojui apmokama kaip už viršvalandinį darbą arba darbuotojo prašymu viršytas darbo laikas, padaugintas iš skaičiaus 1,5 gali būti pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko. Jeigu suminės darbo laiko apskaitos laikotarpiu darbuotojas dėl jam sudaryto darbo laiko režimo nėra išdirbęs bendros viso apskaitinio laikotarpio darbo laiko normos, už neįvykdytą darbo laiko normą jam sumokama pusė priklausančio išmokėti darbo užmokesčio. Jeigu darbuotojas tą mėnesį nedirbo ir negavo darbo užmokesčio, skaičiavimui imamas jo pagrindinis ir kintamas darbo užmokestis. Jei darbuotojas atleidžiamas iš darbo nepasibaigus suminės darbo laiko apskaitos laikotarpiui, tai apskaičiuojant jam tenkantį darbo užmokestį už einamąjį mėnesį, atsižvelgiama į praeitą laikotarpį perdirbtų ar neatidirbtų darbo valandų skaičių.

 

III. DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMO TERMINAI, VIETA IR TVARKA

 

16. Darbo užmokestis mokamas tik pinigais.

17. Darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį. Esant raštiškam darbuotojo prašymui, darbo užmokestis gali būti mokamas vieną kartą per mėnesį. 

18. Darbo užmokesčio mokėjimo terminai: pirmoji dalis – avansas – mokama einamojo mėnesio 23 – 25 dienomis, antroji darbo užmokesčio dalis bei komandiruočių išlaidos ir dienpinigiai – kito mėnesio 8 – 10 dienomis, už gruodžio mėnesį – paskutinę gruodžio mėnesio darbo dieną. Kitos išmokos mokamos pagal artimiausią mokėjimą. Jei mokėjimo diena sutampa su poilsio ar švenčių diena, darbo užmokestis, esant galimybei, mokamas prieš minėtas dienas. Avansas mokamas darbuotojams, iki mėnesio 20 kalendorinės dienos, dirbusiems ne mažiau kaip 7 darbo dienas.

19. Avanso dydis sudaro 20 proc., o esant periodinėms išskaitoms pagal vykdomuosius raštus – iki 10 proc. pagrindinio darbo užmokesčio, suapvalinant į didėjimo pusę euro tikslumu. Esant raštiškam darbuotojo prašymui, gali būti nustatomas kitas avanso dydis.

20. Iki antros darbo užmokesčio dalies išmokėjimo, darbuotojams raštu ar elektroniniu būdu pateikiami darbo užmokesčio atsiskaitymo lapeliai, kuriuose pateikiama informacija apie apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir apie dirbto darbo laiko trukmę, atskirai nurodant viršvalandinių darbų trukmę.   

21. Darbo užmokestis pervedamas į asmenines sąskaitas banke (su kuriuo Bendrovė yra sudariusi sutartį). 

 

 IV. SU DARBO UŽMOKESČIU SUSIJUSIOS IŠMOKOS

 

         22. Bendrovėje vidutinis darbo užmokestis taikomas skaičiuojant:

         22.1. ligos išmoką;

         22.2. atostoginius (už kasmetines atostogas, papildomas atostogas už stažą ir už kitas apmokamas atostogas pagal Kolektyvinę sutartį);

         22.3. suteikiant papildomas poilsio dienas;

         22.4. išeitines išmokas;

         22.5. nepanaudotų atostogų kompensacijas atleidžiant darbuotoją;

         22.6. suteikiant laisvą nuo darbo laiką naujo darbo paieškoms.

23. Vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Jeigu darbuotojas per paskutinius tris mėnesius nedirbo ir negavo darbo užmokesčio, iš kurio turi būti skaičiuojamas vidutinis darbo užmokestis, jis skaičiuojamas iš jo pagrindinio ir kintamo darbo užmokesčio.

24.  Ligos išmoka (pašalpa):

24.1. darbuotojams, tapusiems laikinai nedarbingiems, kai įstatymas įpareigoja darbdavį mokėti už pirmąsias 2 (dvi) kalendorines nedarbingumo dienas, mokama ligos pašalpa lygi 77 proc. jos gavėjo vidutinio darbo užmokesčio, apskaičiuoto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Pašalpai apskaičiuoti taikoma 5 darbo dienų savaitė;

24.2. ligos pašalpa skiriama remiantis nedarbingumo pažymėjimu, išduotu pagal sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamas elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo pažymėjimų išdavimo taisykles.

25. Komandiruotės dienpinigiai:

25.1. darbuotojui už kiekvieną komandiruotės dieną mokami dienpinigiai, kurių maksimalius dydžius ir jų mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija;

25.2. komandiruojamam darbuotojui mokama ne mažiau kaip 50 proc. dienpinigių sumos, jei komandiruotės išlaidas apmoka kitas asmuo. Konkretus dydis nurodomas komandiruotės įsakyme;

25.3. ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki komandiruotės pradžios, išmokamas komandiruotės avansas. Konkretus avanso dydis nurodomas komandiruotės įsakyme.

 

 Atnaujinta 2024-07-16 13:08:08