Šiluma bendroms reikmėms

Dėl mokėjimų už šilumą bendroms reikmėms

    
AB „Panevėžio energija“ informuoja, kad mokestis už šilumą bendroms reikmėms atskira eilute vartotojams pateikiamose sąskaitose išskiriamas vadovaujantis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių priede Nr.6 nurodyta privaloma vartotojams pateikti informacija. Tai nėra papildomas šilumos kiekis ir tuo pačiu papildomas mokestis. Tai yra butui priskirto patalpų šildymui šilumos kiekio padalinimas į dvi dalis: į šilumą naudingo ploto šildymui ir į proporcingai savo buto daliai tenkančią šilumą bendroms reikmėms.
  
Mokesčius už patalpų šildymą į dvi dalis skirstome ir  vartotojams pateikiamose sąskaitose dviem atskiromis eilutėmis rodome tik tuose daugiabučiuose namuose, kuriuose:
1) yra butų (patalpų), kur šildymo prietaisai atjungti nuo bendros namo šildymo sistemos;
2) tuose namuose, kur prijungtuose prie namo šildymo sistemos butuose (patalpose) (nebūtinai visuose) šilumos kiekis naudingojo ploto šildymui nustatomas pagal individualius šilumos apskaitos prietaisus.
 
Tokį šilumos paskirstymą atliekame vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos komisijos sudarytu šilumos paskirstymo metodu Nr.5, taikomu kartu su bet kuriuo Komisijos rekomenduojamu šilumos paskirstymo metodu, išskyrus metodus Nr.2(kai butuose įrengti individualūs šilumos punktai su šilumos apskaita ) ir Nr.3 (kai butuose įrengti buitinia šilumos skaitikliai, suskaičiuojantys šilumos kiekį patalpų šildymui), kuriuose numatyta šilumos kiekio dalies bendrosioms reikmėms nustatymo tvarka. Dažniausiai AB „Panevėžio energija“ šilumos paskirstymo metodą Nr.5  taiko kartu su metodu Nr.4 (kai atsiskaitomasis šilumos skaitiklis namo šilumos tinklų įvade ir karštas vanduo ruošiamas namo šilumos punkte). 
 
Apie tai, kad šilumos tiekėjai sąskaitose privalo mokesčius už šildymą išskirti į dvi dalis, 2013 m. birželio mėnesį raštu dar kartą šilumos tiekėjams priminė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Šį reikalavimą AB „Panevėžio energija“ pradėjo vykdyti nuo 2013-2014 m. šildymo sezono pradžios. Pažymėtina, kad vartotojams pateikiamų sąskaitų antroje pusėje, skyriuje „Papildoma informacija“, jau ir praėjusių šildymo sezonų metu buvo nurodytas name sunaudoto viso šilumos kiekio šildymui paskirstymas į dvi dalis, t.y. šiluma naudingo ploto šildymui ir šiluma bendroms reikmėms.
 
Šiluma bendroms reikmėms sunaudojama bendro naudojimo patalpose. Vadovaujantis LR daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 2 str. 15 d. 3 p., bendrojo naudojimo patalpos - daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims. Daugiabučiame name šiluma bendroms reikmėms sunaudojama ir tuo atveju, jei namo laiptinėse nėra radiatorių. Šiluma į jas patenka per namo vidines atitvaras, nuo pastato viduje esančių šildymo sistemos vamzdynų. 
  
Metode Nr.5 pateikiami du bendro naudojimo patalpų šildymui priskiriamos šilumos kiekio dalies nustatymo būdai:
 

1. kai pastato bendrojo naudojimo patalpose įrengti šildymo prietaisai, šilumai bendroms reikmėms  nuo viso pastate nustatyto šilumos kiekio patalpų šildymui  skiriama 18 % (metode Nr. 5  p. 3.1.1.)

2.  kai pastate nėra bendrojo naudojimo patalpų arba bendrojo naudojimo patalpose pagal pastato šildymo sistemos projektą nėra įrengtų šildymo prietaisų, šilumai bendroms reikmėms  nuo viso pastate nustatyto šilumos kiekio patalpų šildymui skiriama 10 % (metode Nr. 5  p. 3.1.2.)


Atnaujinta 2019-03-08 11:40:01