2017 metų naujienų archyvas

Pasikeitė šilumos paskirstymo tvarka šildymo sezono metu

2017 11 08
Šilumos vartotojams daugiabučiuose namuose per mėnesį sunaudotas šilumos kiekis išmatuojamas kiekvieno namo šilumos punkte įrengtu šilumos skaitikliu. Šis šilumos kiekis paskirstomas butų ar kitų patalpų savininkams. Tai atliekama vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostatomis ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) rekomenduojamais taikyti ar su Komisija suderintais metodais, kurių naujos redakcijos įsigaliojo nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d.
 
Šildymo sezono metu daugiabučiuose namuose ruošiant karštą vandenį namo šilumos punkte įrengtu karšto vandens ruošimo įrenginiu, paskirstant suvartotą šilumos kiekį taikomas šilumos paskirstymo metodas Nr.4. Kiekviename daugiabučiame name suvartotą šilumą matuoja namo šilumos punkte įrengtas šilumos apskaitos prietaisas. Namo butų ir kitų patalpų savininkams paskirstomas tik šiuo prietaisu suskaičiuotas šilumos kiekis. Iš namo šilumos apskaitos prietaisu suskaičiuoto šilumos kiekio, atimami šilumos kiekiai karštam vandeniui ruošti ir cirkuliacijai, o likusi dalis priskiriama šildymui ir proporcingai paskirstoma butų plotui. Jei patalpų aukščiai atskiruose pastato aukštuose skiriasi, šiluma patalpų šildymui paskirstoma pagal butų ar kitų patalpų tūrį.
 
Suskaičiavus šilumos kiekį karštam vandeniui ruošti pagal šilumos punkte prieš karšto vandens ruošimo įrenginius įrengto geriamojo vandens skaitiklio duomenis ir įvertinus namo gyventojų deklaruotą  karšto vandens kiekį, gaunamas skirtumas (teigiamas arba neigiamas), kuris Komisijos sprendimu yra pavadintas nepaskirstyto karšto vandens šiluma. Šis kiekis yra  proporcingai padalijamas buto (patalpų) plotui. Sąskaitose už šilumą ir karštą vandenį rašomas atskiroje eilutėje pavadinimu „Nepaskirstyto karšto vandens šiluma“.
 
Pažymima, kad „nepaskirstyto karšto vandens šilumos“ kiekis, vadovaujantis iki 2017 m. rugpjūčio 1 d. galiojusiais metodais, šildymo sezono metu buvo pridedamas prie šilumos kiekio patalpų šildymui. Taigi, gyventojai ir anksčiau apmokėdavo už visą name suvartotą  šilumą, tik buvo kita paskirstymo tvarka, pagal kurią nepaskirstyto karšto vandens šiluma atskirai nebuvo skaičiuojama.
 
Viso namo karšto vandens cirkuliacinei šilumai („gyvatukams“) priskiriamas šilumos kiekis įvertinamas suskaičiuojant ne mažiau trijų ne šildymo sezono mėnesių namo cirkuliacinės sistemos šilumos galios vidurkį, kiekvieną šildymo sezono mėnesį įvertinant konkretaus mėnesio trukmę. 
 
Už  karštą vandenį gyventojas moka pagal buto karšto vandens skaitiklių deklaruotus rodmenis,  jei tokių rodmenų nėra – pagal vandens vartojimo normas.
 
Šildymo sezono metu daugiabučiuose namuose, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai, iš namo šilumos apskaitos prietaisu suskaičiuoto šilumos kiekio atimamas šilumos kiekis karšto vandens cirkuliacijai („gyvatukui“), likusi šiluma priskiriama patalpų šildymui, kuri proporcingai paskirstoma butų plotui (arba tūriui).
 
Viso namo su atvira šilumos tiekimo sistema karšto vandens cirkuliacinei šilumai („gyvatukams“) priskiriamas šilumos kiekis, skaičiuojamas įvertinus ne mažiau trijų ne šildymo sezono mėnesių namo cirkuliacinės sistemos šilumos galios vidurkį bei konkretaus mėnesio trukmę.
 

Daugiau informacijos  http://www.pe.lt/sildymo-sezono-metu   

 Atnaujinta 2017-11-14 07:48:30