2019 metų naujienų archyvas

Daugiabučių šildymo ir karšto vandens sistemoms atnaujinimui 5 mln eur parama: paskelbtas BETA kvietimas teikti paraiškas

2019 11 28
2019 m. lapkričio 21 d. VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra (toliau – BETA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui – mažajai renovacijai. Jo terminas yra nuo kvietimo paskelbimo iki tol, kol pakanka lėšų skirtų priemonei (5 mln. Eur), bet ne ilgiau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Patikslinimas: Aplinkos ministerija pakeitė Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarką ir iki 2020 m. liepos 1 d. pratęsė terminą teikti paraiškas šioms išmokoms gauti. 
 
Pagal šį kvietimą planuojantiems įdiegti energinio efektyvumo didinimo priemones numatyta 30 proc. valstybės parama.
 
Paraiškas gali teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai, šilumą tiekiančios įmonės, taip pat kiti asmenys, įgalioti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų.

Gyventojai, siekiantys gauti valstybės paramą, gali įgyvendinti šias priemones:

  • Bendrosios nuosavybės teise valdomų elevatorinių šilumos punktų keitimas į naują automatizuotą šilumos punktą ar senų susidėvėjusių automatinių šilumos punktų, kurie automatiškai nepalaiko užduotos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje, atnaujinimas arba atskiro šilumos punkto daugiabučiame name įrengimas, įskaitant balansinių ventilių ant šildymo ir karšto vandens stovų įrengimą – privaloma Projekto metu įgyvendinti veikla;
  • Šildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas (įskaitant radiatorių keitimą, termostatinių ventilių įrengimą, vamzdynų keitimą ir (ar) vamzdynų izoliavimą, balansinių ventilių rengimą);
  • Individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimas ir (ar) išmaniosios apskaitos, įgalinančios vienalaikį rodmenų nuskaitymą iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimas;
  • Karšto vandens sistemos pertvarkymas, susijusių elementų keitimas (rankšluosčių džiovintuvų ir kt., įskaitant vamzdynų keitimą ir (ar) izoliavimą.

Kartu su paraiška BETA privalomi pateikti dokumentai:

  1. Daugiabučio namo (esant dviem ir daugiau iš vieno šilumos punkto apšildomiems namas – visų namų) Nekilnojamojo turto registro išrašas;
  2. Kiekvieno daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolas, kuriuo daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai pritaria daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui. Sprendimas priimamas vardiniu balsavimu;
  3. Šilumos tiekėjų išduotos techninės sąlygos (projektavimo), jei jos privalomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
  4. Pavedimo sutartis(jeigu butų ir kitų patalpų savininkų protokoliniu sprendimu Projekto įgyvendinimas pavedamas ne daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui);
  5. Projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo užtikrinimą įrodantis dokumentas, (banko išrašas, finansinės įstaigos patvirtinimas dėl galimybės gauti paskolą ar kitas dokumentas, kuriame patvirtinamas paramos gavėjų sutikimas skirti lėšas Projekto įgyvendinimui).

Paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose iki 2019 m.  gruodžio 31 dienos.

Daugiau informacijos apie projekto įgyvendinimą:

AB „Panevėžio energija“ kviečia daugiabučių namų bendrijas ir daugiabučių namų administratorius teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti gyventojų apklausas, apsvarstyti bei priimti sprendimus dėl daugiabučių namų šilumos punktų ir šildymo bei karšto vandens sistemų modernizavimo. Ypatingai kviečiame nedelsiant pasinaudoti proga modernizuoti šilumos punktus tuose daugiabučiuose namuose, kur šiluma ir karštas vanduo tiekiamas atvira sistema ir kuriuose vis dar yra senos konstrukcijos elevatoriniai šilumos punktai. Bendrijai priėmus sprendimą keisti esamą šilumos punktą moderniu, šilumos tiekėja AB „Panevėžio energija“ pasiruošusi padėti užpildyti paraišką paramos gavimui. Informacija teikiama tel. (8-45) 501 032, Klientų aptarnavimo tarnyba.Atnaujinta 2019-12-31 10:51:35