Panevėžio elektrinės katilinės rekonstravimas 2018–2020 m.

Atgal

 

04.1.1-LVPA-K-109-01-0004

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Panevėžio elektrinės katilinės rekonstravimas 
Įgyvendinimo vieta Panevėžys 
ES Sanglaudos fondo paramos suma 1,610 mln.Eur
Projekto vertė 3,305 mln. Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 2019–2020 m.
 

Baigta Panevėžio elektrinės katilinės rekonstrukcija - pastatytas 8 MW biokuro katilas su 1,8 MW galios kondensaciniu ekonomaizeriu. Bendra įrengtų įrenginių šiluminė nominali galia siekia 9,8 MW. Papildoma šilumos energijos gamyba naudojant atsinaujinančius energijos išteklius siekia apie 40,8 GWh per metus. Taigi, Panevėžio miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje suvartojamų importuojamų gamtinių dujų kiekis metinėje šilumos gamyboje mažėja 43,7 tūkst. MWh. Biokuro naudojimas leis mažinti neigiamą poveikį aplinkai, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas – CO2 išmetimai sumažės 8 tūkst. t per metus. Kartu su biokuro katilu įrengti multiciklonai leis sumažinti išmetamą į  aplinkos orą kietųjų dalelių kiekį.

Modernizuota įranga, efektyviai naudojami energetiniai resursai mažins šilumos gamybos sąnaudas bei šilumos kainą vartotojams.

Parama projektui vykdyti skirta pagal LR energetikos ministro 2018 m. vasario 12 d. įsakymą Nr. 1-29 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas" 04.1.1-LVPA-K-109 priemonę „ Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti".

 

 

 

 Atnaujinta 2020-10-05 14:57:46