Panevėžio RK-1 rekonstravimas 2018–2019 m.

04.1.1-LVPA-K-109-01-0002

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Panevėžio RK-1 rekonstravimas 
Įgyvendinimo vieta Panevėžys 
ES Sanglaudos fondo paramos suma 1,466 mln. Eur
Projekto vertė 3,307 mln. Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 2018–2019 m.

 

Projekto metu Panevėžio RK-1 katilinėje įrengtas biomase kūrenamas 8 MW galios vandens šildymo katilas ir 1,8 MW galios kondensacinis dūmų ekonomaizeris (bendra šiluminė galia 9,8 MW). Visa pagaminta šilumos energija tiekiama į Panevėžio miesto šilumos tinklus. Planuojama šilumos gamyba sudarys apie 40,8 tūkst. MWh per metus. 

Rekonstravus katilinę, biokuro katilas pakeitė gamtinėmis dujomis kūrenamų katilų darbą. Panevėžio miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje suvartojamų gamtinių dujų kiekis metinėje šilumos gamyboje mažės 43 tūkst. MWh. Prie pastatyto naujo biokuro katilo  sumontuotas  kondensacinis ekonomaizeris leis efektyviai naudoti pirminę biokuro energiją ir prisidės prie gamtinių išteklių tausojimo. Per metus į aplinką  bus išmetama iki 8 tūkst. t mažiau anglies dioksido teršalų. 

Parama projektui vykdyti skirta pagal LR energetikos ministro 2018 m. vasario 12 d. įsakymą Nr. 1-29 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-109 priemonę „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“.

 Atnaujinta 2020-10-05 14:58:25