Pasvalio m. šilumos tiekimo sistemos modernizavimas 2010–2011m.

Atgal

 VP2-4.2-ŪM-02-K-01-036

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Pasvalio m.šilumos tiekimo sistemos modernizavimas
Įgyvendinimo vieta Pasvalio m.
 ES paramos suma  0,562 mln. Eur 
Projekto vertė 1,144 mln.Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 2010 – 2011 m.
 
AB „Panevėžio energija“ eksploatuoja Pasvalio šilumos tinklų rajono katilines ir tiekia šilumą bei karštą vandenį vartotojams. 2010m. bendrovė pradėjo Pasvalio miesto šilumos tiekimo sistemos modernizavimo projektą. Į Pasvalio miesto šilumos ūkį  investuota 1,144 mln. Eur. Projektui įgyvendinti skirta 0,562 mln. Eur parama pagal  ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“. Likusią, reikiamą projekto įgyvendinimui, sumą investavo AB „Panevėžio energija”.
 
Pasvalio šilumos tiekimo sistemos modernizavimas buvo  vykdomas atsisakant keturvamzdės šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemos nuo Gėlių g. grupinės karšto vandens ruošimo boilerinės iki vartotojų šilumos punktų.  
 
Keturvamzdės šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemos principas – katilinėje paruoštas šildymui skirtas vanduo dvivamzde sistema (paduodamo ir grąžinamo termofikacinio vandens vamzdžiai) patenka į grupinę karšto vandens ruošimo boilerinę, kurioje šaltą vandentiekio vandenį pašildo iki karšto vandens temperatūros. Iš grupinės boilerinės vanduo vartotojams tiekiamas keturvamzde sistema – dviem vamzdžiais (paduodamo ir grąžinamo vandens) šildymo reikmėms ir dviem vamzdžiais (paduodamo ir grąžinamo vandens) karštam vandeniui. Keturvamzdę tiekimo sistemą keičiant į dvivamzdę, nutraukiamas karšto vandens tiekimas vartotojams iš grupinės karšto vandens ruošimo boilerinės, keičiasi šilumos tiekimo vartotojams parametrai ir tai reiškia, kad vartotojų šilumos punktai turi būti modernizuoti.
 
Šilumos tiekimas aukštais parametrais vietoje žemų didina seniai eksploatuojamų šilumos trasų trūkimo galimybę, todėl būtinas labiausiai susidėvėjusių senų šilumos tiekimo vamzdžių pakeitimas į naujus, pramoniniu būdu apšiltintus, su standartus atitinkančia šilumine izoliacija, vamzdžiais.
 
Keturvamzdės šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemos atsisakymas, modernizuojant šilumos trasas komplekse su vartotojų šilumos punktais – viena iš naujausių praktikoje taikomų šilumos tiekimo sistemos atnaujinimo technologijų.
 
AB „Panevėžio energija“, įgyvendinusi projektą atliko 899 metrų šilumos vamzdynų pakeitimą, modernizavo 99 vartotojų šilumos punktus (įrengti automatizuoti šilumos punktai šildymui ir karšto vandens ruošimui) ir dalinai modernizavo 15 karšto vandens nenaudojančių šilumos punktų (šilumos punktas pritaikytas šilumos tiekimui aukštais parametrais).
 
Numatoma, kad projekto įgyvendinimas leis sumažinti šilumos nuostolius trasose, padidins šilumos tiekimo efektyvumą, sumažės deginamo kuro kiekis, išmetamų teršalų kiekiai į aplinką. Šilumos sutaupymai sudarys apie 1530 MWh/metus. Modernizavimas įgalins sutaupyti ne tik šilumos nuostolius, bet ir bus užtikrintas šilumos tiekimo patikimumas.Atnaujinta 2020-09-02 12:51:22