Pasvalio RK rekonstravimas 2018–2020 m.

04.1.1-LVPA-K-109-01-0005

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Pasvalio RK rekonstravimas 
Įgyvendinimo vieta Pasvalys 
ES Sanglaudos fondo paramos suma 0,635 mln. Eur
Projekto vertė 1,582 mln. Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 2018–2020 m.

 

AB „Panevėžio energija“ rekonstravo Pasvalio katilinę – pastatytas naujas 4 MWgalios biokuro katilas generuojantis šilumą, o išmetamų dūmų temperatūra panaudojama papildomai šilumai gauti naujai įrengtame 1 MW galios kondensaciniame ekonomaizeryje.

Projekto įgyvendinimas mažins šilumos gamybos savikainą bei aplinkos taršą. Miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje suvartojamų importuojamų gamtinių dujų kiekis metinėje šilumos gamyboje sumažės 2,5 tūkst. MWh. Gamtinės dujos bus naudojamos minimaliai, jos liks kaip rezervinis kuras arba naudojamos šalčių metu, kada reikės didesnio šilumos poreikio nei įprastai. Atsisakant gamtinių dujų, naudojant pigesnį kurą – biokurą, mažėja šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija. Naujame biokuro katile deginamas biokuras neišskiria anglies dioksido (CO2) teršalų. Palyginti su ta pačia šilumos gamyba gamtinėmis dujomis kūrenamu katilu, į aplinką nepateks daugiau nei 500 t anglies dioksido (CO2) teršalų per metus.

Eurpos Sąjungos parama projektui vykdyti skirta pagal LR energetikos ministro 2018 m. vasario 12 d. įsakymą Nr. 1-29 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-109 priemonę „ Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“.Atnaujinta 2020-10-05 14:51:48