Rokiškio RK rekonstrukcija 2007-2008 m

BPD2004-ERPF-1.2.3-05-06/0001   

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Rokiškio RK rekonstrukcija
Įgyvendinimo vieta Rokiškio r. sav. (Rokiškis)
Paramos suma  0,602 mln. Eur
Projekto vertė (be PVM) 1,237 mln. Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 15 mėn.
    
Rokiškio RK rekonstrukcijos tikslas – deginimo įrenginių, skirtų šilumos gamybai, kuriuose deginamas didesnę žalą aplinkai darantis kuras (mazutas), pritaikymas naudoti vietinius ir atsinaujinančius energijos šaltinius. Taip pat diegti technologijas, leidžiančias veiksmingai naudoti energijos išteklius šilumos gamybai.
 
Rekonstrukcijos metu esamas DKVR 10/13  7 MW galios mazutinis katilas pritaikytas naudoti biomasės kurą, išplėstas medžio kuro ūkis (kuro padavimo bei sandėliavimo įrengimai), įrengti nauji garo/vandens šilumokaičiai, leidžiantys biokuro katiluose pagamintą šilumą perduoti termofikaciniam vandeniui.
 
Iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų gauta 0,602 mln. Eur parama. Likusią projektui įgyvendinti sumą investavo AB „Panevėžio energija“.   
 
Projektas įgyvendintas 2008 m. kovo mėn. 
 
Įgyvendinus projektą numatoma:
  • energijos kiekį, pagaminamą naudojant atsinaujinančius išteklius, padidinti 24135MWh/metus.
  • mazuto naudojimą sumažinti 2958t/metus.
  • sumažinti išmetimus į atmosferą – sieros dvideginio 125t/metus, anglies dvideginio – 9139t/metus. Atnaujinta 2019-03-06 11:34:07