Šilumos tinklų statyba Rokiškyje ir Zarasuose 2018–2020 m.

Atgal

04.3.2-LVVPA-K-102-03-0003 

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas

Šilumos tinklų statyba Rokiškyje ir Zarasuose 

Įgyvendinimo vieta Rokiškis, Zarasai
ES Sanglaudos fondo paramos suma iki 50 proc. projekto vertės
Projekto vertė 280 300 Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 2018–2020 m.
 

AB „Panevėžio energija“ įgyvendina projektą „Šilumos tinklų statyba Rokiškyje ir Zarasuose“. Miestuose tiesiamos naujos šilumos trasos. Iš viso bus sumontuoti 915 metrų ilgio pramoniniu būdu izoliuoti šilumos tiekimo vamzdynai, kurie prisijungs prie miestų centralizuotos šilumos tiekimo sistemos. Naujos šilumos trasos suteiks galimybę naujiems vartotojams prisijungti prie centralizuoto šilumos tiekimo tiek Zarasuose, tiek Rokiškyje bei padidins šilumos tiekimo patikimumą vartotojams.

Rokiškyje bus pakloti 365 metrų ilgio šilumos tiekimo nauji bekanaliai optimizuoto diametro, pramoniniu būdu izoliuoti šilumos tiekimo vazdynai su gedimų monitoringo sistema. Zarasuose - 550 metrų ilgio šilumos tiekimo vamzdynai.

Prie naujų šilumos trasų planuoja prisijungti du nauji 0,55 MW galios vartotojai Zarasuose, 0,35 MW galios šilumos prireiks daugiabučio namo naujakuriams Rokiškyje. Didėjantis vartotojų skaičius leis efektyviau vartoti šilumą, mažės šilumos perdavimo nuostoliai. Projekto metu nutiestos trasos skirtos centralizuoto šilumos tiekimo tinklo sužiedinimui ir naujų vartotojų pajungimui, o taip pat patikimesniam šilumos tiekimo užtikrinimui.

Parama projektui vykdyti skirta pagal LR energetikos ministro 2018 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. 1-67 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.Atnaujinta 2019-05-23 10:42:46